Tekstuurin analysointi

Texture analysis of food – compression die on gummi bears

Instrumentoidun tekstuurin analysoinnin etuja

 • Aistinvaraisten havaintojen muuttaminen objektiivisiksi arvoiksi: tärkeät tekijät, kuten tuoreus, rapeus ja levitettävyys voidaan määrittää objektiivisesti.
 • Pienetkin poikkeamat voidaan havaita ja esittää arvoina.
 • Testausmenetelmien standardoinnit (yrityskohtaiset standardit) auttavat varmistamaan, että tuotteiden laatu on yhtä hyvä eri tuotantoyksiköissä. Tämä on erityisen tärkeää puolivalmisteita tai ainesosia tuottavilla, korkeasti automatisoiduilla tuotantolinjoilla. Kaikki tämä auttaa ennaltaehkäisemään valituksia ja reklamaatioita, sekä auttaa parantamaan tuotteen laatua ja yhdenmukaisuutta.
 • Testien avulla saat vertailukelpoisia tuloksia.
 • Kaikki tulokset voidaan esittää kuvaajina, ja tulosten dokumentointi on vaivatonta.
 • Tuotteiden laadun tarkka dokumentointi helpottaa neuvotteluita tuottajien, toimittajien, jatkojalostajien ja asiakkaiden kanssa.

Miksi ja mihin tekstuurin analysointia käytetään?

Tuotetutkimukseen ja tuotekehitykseen

 • Ruoan laatu- ja muokkausominaisuuksien arviointiin
 • Halutunlaisen tuntuman omaavan ruoan tuottaminen: eri reseptien ja ainesosien vaikutuksen arvioiminen valmiin lopputuotteen näkökulmasta
 • Tuotteiden vertailut: Tuotteiden optimoimiseksi voidaan verrata uusia ja vanhoja ainesosia, tai yrityksen omaa tuotetta voidaan verrata kilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin (benchmarking)
 • Sen määrittäminen, miten pakkaus vaikuttaa elintarvikkeen laatuun

Laadun testaaminen

 • Saapuvan tavaran testaus: Saapuville tuotteille voidaan määrittää sietorajat ja tuote-erät siten tarkistaa. Muutokset tuotteissa, ja erot eri tuottajien tuotteissa voidaan havaita helposti.
 • Ennen tuotantoa ja sen aikana: Tuotteen tuotantoprosessinaikaisten rakenteellisten muutosten määrittäminen ja prosessin muuttamisen vaikutusten ymmärtäminen, esimerkiksi lämpötilan, kosteuden ja paistoajan vaikutus lopputulokseen. Tuotannonaikainen ja valmiiden tuotteiden laadunvalvonta tasaisen laadun varmistamiseksi.
 • Kuljetus ja varastointi: varastoinnin vaikutukset voidaan arvioida määrittämällä pinottavuus, kiinteys, käyttöikä ja kestävyys.
 • Tuoreus myyntipisteessä ja säilyvyys kuluttajan kotona: säilyvätkö tuotteen ominaisuudet sen käyttöiän loppuun saakka?

Näytteen valmistus

Näytteen koko

Valitse näytteen koko siten, että se on alarakenteitaan 5 - 10 kertaa suurempi. Esimerkki: Suuria reikiä sisältävän juustokuution tulisi olla vähintään 5 kertaa (mieluiten 10 kertaa) suurempi kuin sen sisältämän suurimman kolon. Jos riittävän kokoisen näytteen tuottaminen ei ole mahdollista, on suositeltavaa joko

 • suorittaa enemmän kokeita poikkeavien havaintojen huomioimiseksi
 • käyttää pienempiä, rakenteeltaan yhtenäisiä näytteitä. Tällöin testataankin koko tuotteen sijasta vain materiaalia ja sen ominaisuuksia.

Irrotuspiste/irrotussuunta

Image-Article-Akk-PV-Textur-Entnahmeort
Näyte tulisi irrottaa aina samasta kohtaa tuotetta, esim. juustonäytteet tulisi aina irrottaa samalta etäisyydeltä kuoresta. Näyte tulisi myös irrottaa aina samansuuntaisesti silloin, kun testattavassa materiaalissa on kuituja, kuten esimerkiksi lihassa (anisotropia).

Näytteen leikkaukset / näytteen muoto

Image-Article-Akk-PV-Textur-Probenschnitt
Tylsistyneistä leikkausvälineistä aiheutuvat karkeat reunat lisäävät näytteen epähomogeenisuutta, mikä vaikuttaa testin kulkuun. Esimerkkeinä mainittakoon nuudelien ja lasagnelevyjen murtumat. Leikkausten yhdensuuntaisuus on tärkeää myös jännityksen yhdenmukaisen jakautumisen kannalta kokeen aikana (kts. kuva).

Näytteen kuormitus

Image-Article-Akk-PV-Textur-Probenbelastung
Voima tulee kohdistaa näytteeseen niin, että syntyy vain tulosten kannalta haluttuja voimia. Tämä on helpointa selittää käyttämällä omenaa esimerkkinä (kts. kuva 3).

Testaustyökalun ja näytteen yhteensopivuus

Testaustyökalun täytyy olla näytteen kannalta tarkoituksenmukainen. Juuston puristuskoe esimerkkinä: Jos juustosta ei pystytä muodostamaan litteäpintaista kuutiota sen varmistamiseksi, että puristus kohdistuu tasaisesti koko pintaan, silloin painumakoe pienemmällä painimella on puristuskoetta parempi vaihtoehto. Tärkeää: Muuttuneen testausmenetelmän takia näytteeseen kohdistetaan myös muita kuormituksia, tässä tapauksessa leikkaavia puristuskuormituksia.

Työkalun täytyy myös olla näytteen kokoon nähden sopiva: Puristuskokeen aikana näyte ei saa levitä puristuslaatan reunan yli, koska tällöin syntyisi leikkausvoimia. Toisaalta painumakokeen aikana taas ei saa esiintyä muodonmuutosta näytteen reunoilla, koska tavoitteena on mitata voimaa ja materiaalin vastustuskykyä.

Ylös