Ga naar de inhoud van de pagina

Informatie over gegevensbescherming

Met deze privacyverklaring informeren we u over hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en over uw rechten onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG - Bundesdatenschutzgesetz). ZwickRoell GmbH & Co. KG (hierna te noemen "wij" of "ons") is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. 
 

I. Algemene informatie

1. Contact

Indien u informatie of suggesties heeft over deze informatie, of indien u ons wenst te contacteren met betrekking tot de uitoefening van uw rechten, richt uw aanvraag dan aan

ZwickRoell GmbH & Co. KG
August-Nagel-Strasse 11
89079 Ulm
Duitsland
Tel.: +49 7305 10 -0
Email: info@zwickroell.com

2. Wettelijke basis

De term “persoonsgegevens” in gegevensbeschermingsregulering omvat alle informatie in verband met een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingsreguleringen, in het bijzonder GDPR en BDSG. Gegevensverwerking vindt bij ons enkel plaats met wettelijke toestemming als grondslag. Wij verwerken persoonsgegevens enkel met uw toestemming (Sectie 25 (1) van de Duitse Telemedia Act (TTDSG) of Artikel 6 (1) (a) GDPR), om een contract uit te voeren waarin u partij bent of op uw vraag naar implementatie van precontractuele taken (Artikel 6 (1) (b) GDPR), uit wettelijke noodzaak (Artikel 6 (1) (c) GDPR), of indien de verwerking noodzakelijk is met als doel onze legitieme belangen of de legitieme belangen van een derde partij te beschermen, vooropgesteld dat uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens niet geschonden worden (Artikel 6 (1) (f) GDPR).

3. Duur van de opslag

Tenzij anders vermeld in de volgende informatie, bewaren we de gegevens alleen zo lang als nodig is om het verwerkingsdoel te bereiken of om aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen. Een dergelijke wettelijke bewaarplicht kan met name voortvloeien uit commerciële of fiscale regelgeving. Vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de gegevens zijn verzameld, bewaren we voor de duur van tien jaar de persoonsgegevens in onze boekhouding en bewaren we voor de duur van zes jaar de persoonsgegevens in commerciële brieven en contracten. Daarnaast slaan we gegevens op in verband met toestemmingen waarvan het bewijs moet worden geleverd en met klachten en claims voor de duur van de wettelijke verjaringstermijnen. We zullen gegevens die voor reclamedoeleinden zijn opgeslagen, verwijderen als u bezwaar maakt tegen verwerking voor dit doel.

4. Categorieën van ontvangers van de gegevens

Wij geven uw persoonsgegevens in principe niet door aan derden, tenzij u toestemming hebt gegeven voor het doorgeven van deze gegevens of wij op grond van wettelijke bepalingen of officiële of gerechtelijke bevelen gerechtigd of verplicht zijn om deze gegevens door te geven. Dit kan met name betrekking hebben op het verstrekken van informatie ten behoeve van strafrechtelijke vervolging, om gevaar af te wenden of om intellectuele eigendomsrechten af ​​te dwingen.

Om uw gegevens te verwerken, maken wij gebruik van opdrachtverwerkers. De verwerkingen die door dergelijke opdrachtverwerkers worden uitgevoerd, omvatten bijvoorbeeld hosting, onderhoud en ondersteuning van IT-systemen, klanten- en orderbeheer, orderverwerking, boekhouding en facturering, marketingmaatregelen of het vernietigen van bestanden en gegevensdragers. Een opdrachtverwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Opdrachtverwerkers gebruiken de gegevens niet voor hun eigen doeleinden, maar voeren de gegevensverwerking uitsluitend uit voor de verantwoordelijke en zijn contractueel verplicht om geschikte technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbescherming te nemen. Daarnaast geven wij uw persoonsgegevens, indien nodig, door aan kantoren zoals post- en bezorgdiensten, huisbanken, belastingadviseurs/accountants of de financiële administratie.  Overige ontvangers vindt u in de volgende informatie. 

5. Gegevensoverdracht in derde landen

Bij een bezoek aan onze website kan het voorvallen dat bepaalde persoonsgegevens gedeeld worden met derde landen, eventueel landen waarin de GDPR niet van toepassing is. Een dergelijke transfer is toegelaten als de Europese Commissie bepaald heeft dat in een dergelijk land een toereikend gegevensbeschermingsniveau aanwezig is. Bij ontbreken van een beslissing van de Europese Commissie, kan een uitwisseling met een derde land enkel indien voldoende garanties geleverd worden volgens Artikel 46 GDPR of als voldaan wordt aan één van de condities van Artikel 49 GDPR.

Tenzij hieronder anders aangegeven, gebruiken wij EU standaard beschermingsclausules als geschikte maatregelen bij transfer van persoonsgegevens naar derde landen. U heeft de mogelijkheid een kopie te ontvangen van deze EU standaard gegevensbeschermingsclausules of om deze in te kijken. Contacteer ons via het adres onder Contact.

Indien we uw toestemming krijgen voor de transfer van persoonsgegevens naar derde landen, vindt deze transfer plaats op de wettelijke basis van Artikel 49 (1) (a) GDPR.

6. Verwerking bij het uitoefenen van uw rechten

Als u uw rechten op grond van art. 15 tot 22 AVG uitoefent, verwerken wij de overgedragen persoonsgegevens om deze rechten door ons te implementeren en om hiervan het bewijs te kunnen leveren. Voor het doel van informatieverstrekking en voorbereiding van opgeslagen gegevens, zullen we alleen gegevens verwerken die voor dit doel en voor controledoeleinden voor gegevensbescherming zijn opgeslagen en anderszins de verwerking beperken in overeenstemming met artikel 18 AVG. 

Deze verwerking berust op de wettelijke basis van art. 6, lid 1, punt c AVG in combinatie met art. 15 tot 22 AVG en art. 34, lid 2, BDSG.

7. Uw rechten

Als betrokkene heeft u het recht om uw rechten als betrokkene jegens ons te doen gelden. U hebt in het bijzonder de volgende rechten:

 • In overeenstemming met artikel 15 AVG en artikel 34 BDSG, heeft u het recht om informatie op te vragen over of wij persoonsgegevens over u verwerken of niet en zo ja, in welke mate. 
 • U hebt het recht om, in overeenstemming met artikel 16 AVG, van ons te verlangen om uw gegevens te corrigeren.
 • U hebt het recht om, in overeenstemming met artikel 17 AVG en artikel 35 BDSG, van ons te verlangen dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen.
 • U hebt het recht om, in overeenstemming met artikel 18 AVG, de verwerking van uw persoonlijke gegevens te laten inperken.
 • U hebt het recht om, in overeenstemming met artikel 20 AVG, de u betreffende persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat en om deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke.
 • Voor zover u ons apart toestemming hebt verleend voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond tot aan de intrekking op basis van de toestemming.
 • Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 77 AVG.

8. Recht op bezwaar

In overeenstemming met artikel 21, lid 1 AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking die berust op de wettelijke basis van artikel 6, lid 1, punt e of f AVG om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Voor zover wij persoonlijke gegevens over u verwerken met rechtstreekse reclame als doel, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 2 en lid 3 AVG.

9. Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de volgende contactgegevens:

ZwickRoell GmbH & Co. KG
z.Hd. Herrn Jörg Zimmerman
August-Nagel-Straße 11
89079 Ulm
Duitsland
E-mail: datenschutz@zwickroell.com

II. Gegevensverwerking op onze website

Wanneer u de website gebruikt, verzamelen wij informatie die u zelf verstrekt. Tevens worden tijdens uw bezoek aan de website automatisch bepaalde gegevens over uw gebruik van de website door ons geregistreerd. In de wetgeving inzake gegevensbescherming wordt ook het IP-adres in principe als persoonlijk gegeven beschouwd. Een IP-adres wordt door de internetprovider toegewezen aan elk apparaat dat met het internet is verbonden, zodat het gegevens kan verzenden en ontvangen.

Verwerking van serverlogbestanden

Bij het gebruik van onze website voor puur informatieve doeleinden wordt in eerste instantie automatisch (dus niet via registratie) algemene informatie opgeslagen, die uw browser naar onze server verzendt. Deze omvat standaard: Browsertype/-versie, gebruikt besturingssysteem, geopende pagina, de eerder bezochte pagina (verwijzende URL), IP-adres, datum en tijd van het serververzoek en HTTP-statuscode. De verwerking vindt plaats om onze legitieme belangen te beschermen en berust op de wettelijke basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG. Deze verwerking is bestemd voor het technische beheer en de veiligheid van de website. De opgeslagen gegevens worden na zeven dagen verwijderd als er op basis van concrete aanwijzingen geen gerechtvaardigd vermoeden bestaat van illegaal gebruik en daarom nader onderzoek en verdere verwerking van de informatie niet noodzakelijk is. Op basis van de opgeslagen informatie kunnen we u niet als betrokken persoon identificeren. De artikelen 15 tot 22 AVG zijn daarom volgens artikel 11, lid 2 AVG niet van toepassing, tenzij u aanvullende informatie verstrekt die uw identificatie mogelijk maakt om uw rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in deze artikelen.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser opslaat bij een bezoek aan een website. Ze identificeren de browser die u gebruikt en kunnen herkend worden door webservers. Via uw browser heeft u de volledige controle over het gebruik van cookies. U kan de cookies steeds wissen via de beveiligingsinstellingen van uw browser. In de instellingen van uw browser kan u het gebruik van cookies volledig afwijzen, of ze blokkeren in bepaalde gevallen. Verdere informatie hierover wordt gegeven door het Duitse federale bureau voor informatieveiligheid (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik):
https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Cookies/cookies_node.html

Het gebruik van cookies is deels om technische redenen noodzakelijk voor het functioneren van onze website en is daarom toegelaten zonder instemming van de gebruiker. Verder kunnen we cookies gebruiken om bepaalde functies en inhoud te leveren, en voor analyse- en marketingdoeleinden. Hiertoe behoren ook cookies van derde partijen. Dergelijke cookies die niet noodzakelijk zijn om technische redenen, gebruiken we enkel met uw toestemming volgens Sectie 25 (1) TTDSG of Artikel 6 (1) (a) GDPR.
Informatie over de bewaartijd van afzonderlijke cookies is hier beschikbaar.

Toestemmingstool

De instemmingstool maakt het mogelijk voor gebruikers van onze website om in te stemmen met bepaalde cookies en gegevensverwerkingsprocedures, om gegeven instemming in te trekken of gegevensverwerking te weigeren. Verder helpt de instemmingstool ons om bewijs te kunnen leveren van uw toestemmingen. Daarom worden loggegevens over uw instemmingen verwerkt. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om bewijs van instemming te kunnen leveren. De wettelijke grondslag is Artikel 6 (1) (c) GDPR in combinatie met Artikel 7 (1) GDPR. Meer informatie vindt u in de instellingen van de instemmingstool.

Manieren om ons te contacteren en vragen

Onze website biedt de mogelijkheid om op meerdere plaatsen direct contact met ons op te nemen. Op onze website zijn ​​contactformulieren beschikbaar die u kunt gebruiken om ons berichten te sturen. De overdracht van uw gegevens wordt gecodeerd (herkenbaar aan de "https" in de adresregel van de browser). Alle gegevensvelden die als verplicht zijn gemarkeerd, zijn vereist om uw verzoek te verwerken. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij uw bericht niet verwerken. Het verstrekken van overige gegevens is op vrijwillige basis. U kunt ons ook een bericht sturen via de contact-e-mail. 
Wij verwerken de gegevens met als doel uw verzoek te beantwoorden. Als uw verzoek is gericht op het sluiten of uitvoeren van een contract met ons, is artikel 6, lid 1, punt b AVG de wettelijke basis voor de gegevensverwerking. Voor het overige verwerken wij de gegevens op basis van ons legitiem belang om contact op te nemen met informerende personen. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is dan artikel 6, lid 1, punt f AVG.

Klantenportaal

Als u het ZwickRoell-klantenportaal gebruikt, hebben we bij de activering ervan uw e-mailadres nodig voor verificatie. We sturen dan een opt-in e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres, met daarin een link ter bevestiging. Voor meer informatie verwijzen wij naar de gebruiksvoorwaarden.
De verstrekte gegevens worden verwerkt met het oog op dienstverlening. De verwerking berust op de wettelijke basis van art. 6, lid 1, punt b AVG.

Nieuwsbrief

Inschrijven en uitschrijven:
Op onze website heeft u de mogelijkheid zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Eens ingeschreven, ontvangt u op regelmatige basis het laatste nieuws over onze diensten. Om in te schrijven voor de nieuwsbrief is een geldig e-mailadres nodig. Ter verificatie van het e-mailadres zal u eerst een registratie-email ontvangen die u moet bevestigen via de link (dubbele opt-in). Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief via onze website, verwerken we persoonsgegevens zoals uw e-mailadres en uw naam op basis van de toestemming die u gaf. De verwerking berust wettelijk op Artikel 6 (1) (a) GDPR. U kan uw toestemming op eender welk moment intrekken, bijvoorbeeld via de “Uitschrijven”-link in de nieuwsbrief of via de hierboven vermelde contactkanalen. De wettelijkheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onveranderd door de intrekking.

Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan we de registratiegegevens en de registratiedatum op. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om bewijs van instemming te kunnen leveren. De wettelijke basis is onze wettelijke verplichting uw instemming te documenteren (Artikel 6 (1) (c) GDPR in combinatie met Artikel 7 (1) GDPR).

Analyse
Onze nieuwsbrief gebruikt zogenaamde web beacons of tracking pixels om uw leesgedrag te analyseren. Tracking pixels zijn kleine afbeeldingen die geïntegreerd zijn in de mail met de nieuwsbrief, en toelaten dat een logbestand aangevuld en geanalyseerd wordt.

Wanneer u de mail met de nieuwsbrief opent, wordt van de server waarop de nieuwsbrief is opgeslagen de tracking pixel geladen en wordt informatie over u doorgestuurd, bv. Of de e-mail werd geopend, het tijdstip waarop dit gebeurde en het IP-adres. Daarnaast kunnen links in de e-mail informatie leveren over welke producten interessant gevonden worden - dit is welke vaker aangeklikt worden dan anderen.

Zowel de respectievelijke web beacon/tracking pixel als de links in de e-mail kunnen uniek toegewezen worden aan het e-mail adres waarnaar de nieuwsbrief verstuurd werd, waaruit de ontvanger van de nieuwsbrief afgeleid kan worden.

Deze analyse gebeurt op basis van de toestemming die u gaf. U kan uw toestemming op eender welk moment intrekken, bijvoorbeeld via de “Uitschrijven”-link in de nieuwsbrief of via de hierboven vermelde contactkanalen. De wettelijkheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onveranderd door de intrekking.

Dienstverlener
We maken gebruik van een externe dienstverlener, waardoor we u de nieuwste informatie kunnen sturen en waardoor het beheer van de nieuwsbrief voor ons eenvoudiger wordt.

We gebruiken het “Evalanche Marketing Automation” nieuwsbriefsysteem en het bedrijf SCNetworks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg, Duitsland. Dit is een cloud-gebaseerde dienst voor het verspreiden van nieuwsbrieven via dewelke we de nieuwsbrief maken, versturen en beheren.

Adobe Fonts

Op onze website gebruiken we Adobe Fonts van Adobe Systems Software Ireland Limited (Ireland/EU) voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste lettertypen in de cache van de browser om teksten en lettertypen correct weer te geven. Om technische redenen is het noodzakelijk uw IP-adres te verwerken voor deze integratie, zodat de inhoud naar uw browser gestuurd kan worden. Uw IP-adres wordt daarom doorgestuurd naar Adobe. Om wettelijke redenen met betrekking tot licenties, is het nodig de paginabezoeken te tellen. Daarom verstuurt uw browser onder andere ons Adobe klantnummer. Bij dit proces worden geen cookies ingesteld. U kan deze verwerking verhinderen via de instellingen van de browser die u gebruikt, of via bepaalde browserextensies. Een dergelijke extensie is bijvoorbeeld de matrixgebaseerde firewall uMatrix voor Firefox en Google Chrome webbrowsers. Hou er rekening mee dat dit kan leiden tot functionele beperkingen op de website. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, zal een standaard lettertype van uw computer gebruikt worden.

Deze gegevensverwerking gebeurt om onze legitieme belangen te beschermen een uniforme en aantrekkelijke weergave van onze website te verkrijgen en is gebaseerd op de wettelijke grondslag van Artikel 6 (1) (f) GDPR.

Gebruikers kunnen meer informatie terugvinden over de bescherming van gegevens bij Adobe in de privacy policy van Adobe via https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html

Google Tag Manager

We maken gebruik van Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Ireland/EU) op onze website.

Google Tag Manager wordt gebruikt om de tags van onze website te beheren via een enkele interface. Google Tag Manager wordt enkel gebruikt om andere tags te triggeren, die op hun beurt gegevens opslaan onder bepaalde omstandigheden. Google Tag Manager zelf gebruikt deze gegevens niet. Als een deactivatie gebeurt op niveau van het domein of de cookie, blijft deze actief voor alle tracking tags die geïmplementeerd werden met Google Tag Manager.

Google Analytics

We maken gebruik van de Google Analytics dienst van Google Ireland Limited (Ireland/EU) op onze website.

Google Analytics is een webanalysedienst die het voor ons mogelijk maakt gegevens te verzamelen en te analyseren over het gedrag van bezoekers aan onze website. Google Analytics gebruikt hiervoor cookies om het gebruik van onze website te analyseren. Bij dit proces worden persoonsgegevens verwerkt onder de vorm van online ID’s (waaronder cookie-ID’s), IP-adressen, toestel-ID’s en informatie over de interactie met onze website.

Deze gegevens bevatten beperkt informatie die is opgeslagen in het toestel dat u gebruikt. Verder wordt informatie opgeslagen door de gebruikte cookies op het toestel dat u gebruikt. Dergelijke opslag van informatie door Google Analytics of toegang tot informatie die al aanwezig is op uw toestel, gebeurt enkel met uw toestemming.

Google Ireland verwerkt de op deze manier verwerkte gegevens in opdracht van ons om het gebruik van onze website te analyseren, rapporten over de activiteit op onze website samen te stellen en ons te voorzien van andere dienstverlening omtrent het gebruik van onze website en het internet. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen gecreëerd worden.
We maken enkel gebruik van Google Analytics wanneer IP-anonimisering is ingeschakeld. Dit betekent dat Google Ireland binnen lidstaten van de EU of alle andere landen die deel uitmaken van de Europese Economische Gemeenschap het IP-adres van de gebruiker inkort op de website. Het door de browser van de gebruiker verstuurde IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens.

De gegevens over gebruikersacties worden opgeslagen voor een periode van 2 maanden en worden daarna automatisch gewist. Het wissen van gegevens waarvan de opslagperiode is verstreken, gebeurt automatisch maandelijks.

Het instellen van cookies en verdere verwerking van persoonsgegevens zoals hier beschreven, vindt plaats met uw instemming volgens Sectie 25 (1) TTDSG of Artikel 6 (1) (a) GDPR.

Gebruikers kunnen meer informatie terugvinden over de bescherming van gegevens bij Google in de privacy policy van Google via https://www.google.com/policies/privacy.

Matomo

Onze toebehorencatalogus https://parts.zwickroell.com maakt gebruik van Matomo.

Matomo is open-source software voor de optimalisatie van websites en gebruikt cookies om anonieme analyses te maken van toegang door bezoekers van de website. Bij dit proces wordt het IP-adres onmiddellijk na de verwerking en voorafgaand aan de opslag geanonimiseerd. Bij gebruik van Matomo vindt dus geen verdere verwerking van persoonsgegevens plaats. De informatie gegenereerd door de cookies over uw gebruik van deze dienst wordt niet gebruikt voor analyse van persoonsgegevens of profilering en wordt niet doorgegeven aan derde partijen. De verwerking van deze gegevens gebeurt om ons legitiem belang te beschermen ons bereik te meten en onze website statistisch te analyseren.

Het instellen van cookies en verdere verwerking van persoonsgegevens zoals hier beschreven, vindt plaats met uw instemming.

Hotjar

We maken gebruik van de Hotjar dienst van Hotjar Ltd. (Malta/EU) op onze website.

Met Hotjar analyseren we uw bewegingen op onze website met behulp van “heatmaps”. Op die manier kunnen we zien hoe ver gebruikers scrollen en welke knoppen gebruikers het vaakst aanklikken. Daarnaast kan de tool ook gebruikt worden om rechtstreekse feedback te krijgen van gebruikers van de website. Zo krijgen we waardevolle informatie om onze website sneller en gebruiksvriendelijker te maken.

Met Hotjar kunnen we zaken opvolgen zoals welke knoppen aangeklikt werden, muisbewegingen, hoe ver de gebruiker scrollt, de schermafmetingen van het toestel, het toesteltype en informatie over de browser. Daarnaast krijgen we informatie over uw geografische locatie (land) en de voorkeurstaal om onze website weer te geven. Gedeelten van de website waarin uw persoonsgegevens of die van derde partijen worden weergegeven, worden automatisch verborgen door hotjar en kunnen dus nooit gevolgd worden door de tool.

Hotjar maakt gebruik van cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van gebruikers en hun toestellen, in het bijzonder het IP-adres van het toestel (geregistreerd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm tijdens gebruik van de website), schermafmetingen, type toestel (unieke identificatie toestel), informatie over de gebruikte browser, locatie (enkel land), voorkeurstaal voor het bekijken van onze website.

Het instellen van cookies en verdere verwerking van persoonsgegevens zoals hier beschreven, vindt plaats met uw instemming.

Verdere informatie over de diensten van Hotjar en de gegevensbescherming bij hotjar zijn terug te vinden op de helppagina van Hotjar via https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar.

Google Ads

We maken gebruik van Google marketingdiensten van Google ireland Limited (Ireland/EU).

Door het gebruik van Google Ads conversies, kunnen we relevante advertenties plaatsen voor gebruikers in het Google advertentienetwerk (bv. In zoekresultaten of op andere websites), rapporten verbeteren over campagnes, en vermijden we advertenties meermaals te tonen voor een gebruiker. Elke Ads klant stelt een verschillende conversiecookie in. Deze cookies kunnen dus niet gevolgd worden over websites van andere Ads klanten heen. Een cookie ID registreert welke advertenties geplaatst worden in welke browser. Dit betekent dat het onmogelijk is te voorkomen dat dezelfde campagne meermaals getoond wordt. Daarnaast kunnen cookie ID’s gebruikt worden om conversies te registreren, meerbepaald of een gebruiker een advertentie ziet en al dan niet later de website van de adverteerder bezoekt om iets te kopen.

Remarketing laat ons toe gebruikers te benaderen die al interactie hadden met onze website. Onze advertenties worden getoond wanneer deze doelgroep een Google website of een website binnen het Google advertentienetwerk bezoekt. Hiervoor voert Google een code uit wanneer onze website wordt opgeroepen, en worden zogenaamde (re)marketing tabs geïntegreerd in onze website. Een aparte cookie wordt opgeslagen op het toestel van de gebruiker met behulp van deze tags. De cookies kunnen ingesteld worden door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt geregistreerd welke websites gebruikers bezochten, in welke inhoud ze geïnteresseerd zijn en in welke aanbiedingen gebeurden. Daarnaast worden technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoekmoment en andere details over het gebruik van onze online aanbieding opgeslagen. Alle gebruikersgegevens worden enkel verwerkt als gepseudonimiseerde gegevens en bevatten geen informatie die we kunnen gebruiken om gebruikers persoonlijk te identificeren. De getoonde advertenties worden dus niet specifiek voor een persoon getoond, maar wel voor de eigenaar van een cookie.

Het gebruik van Google Marketing Services vindt enkel plaats met uw instemming volgens Sectie 25 (1) TTDSG of Artikel 6 (1) (a) GDPR.
Gebruikers kunnen meer informatie terugvinden over de bescherming van gegevens bij Google in de privacy policy van Google via https://www.google.com/policies/privacy.

Google Maps

Op onze website maken we gebruik van Google Maps van Google Ireland Limited (Ierland/EU) om kaarten van landen en virtuele rondleidingen te geven. Om technische redenen is het noodzakelijk uw IP-adres te verwerken voor deze integratie, zodat de inhoud naar uw browser gestuurd kan worden. Uw IP-adres wordt daarom doorgestuurd naar Google, en Google kan zijn eigen cookies plaatsen.

Het gebruik van Google Maps vindt enkel plaats met uw instemming volgens Sectie 25 (1) TTDSG of Artikel 6 (1) (a) GDPR.

U kan verdere informatie terugvinden over de bescherming van gegevens bij Google in de privacy policy van Google via https://www.google.com/policies/privacy.

YouTube

We gebruiken de dienst YouTube van Google ireland Limited (Ierland/EU) voor het integreren van video’s op onze website.

Om technische redenen is het noodzakelijk uw IP-adres te verwerken voor deze integratie, zodat de inhoud naar uw browser gestuurd kan worden. Uw IP-adres wordt daarom doorgestuurd naar Google, en Google kan zijn eigen cookies plaatsen. We gebruiken YouTube in “privacy enhanced mode” zodat YouTube geen gebruik maakt van cookies voor analyse van het gebruiksgedrag.

Het gebruik van YouTube vindt enkel plaats met uw instemming volgens Sectie 25 TTDSG of Artikel 6 (1) (a) GDPR.

Gebruikers kunnen meer informatie terugvinden over de bescherming van gegevens bij Google in de privacy policy van Google via https://www.google.com/policies/privacy.

Matterport

We gebruiken de dienst Matterport van Matterport, Inc. (VS) op onze website voor de integratie van virtuele rondleidingen.

Om technische redenen is het noodzakelijk uw IP-adres te verwerken voor deze integratie, zodat de inhoud naar uw browser gestuurd kan worden. Uw IP-adres wordt daarom doorgestuurd naar Matterport, en Matterport kan zijn eigen cookies plaatsen.

Het gebruik van MatterPort vindt enkel plaats met uw instemming volgens Sectie 25 (1) TTDSG of Artikel 6 (1) (a) GDPR.

Bij gebruik van Matterport diensten, is de transfer van gegevens naar de VS niet uitgesloten. Zie de informatie in de sectie getiteld “Gegevensoverdracht naar derde landen.” Gebruikers kunnen meer informatie terugvinden over de bescherming van gegevens bij Matterport in de privacy policy van Matterport via https://matterport.com/privacy-policy.

Studio 2038 GmbH

Om de voorstelling van onze producten op onze website verder te verbeteren en testmachines in uw lab te brengen via Augmented Reality (AR), maken we gebruik van de 3D en AR diensten van Studio 2038 GmbH, die beschikbaar gesteld worden aan ons via Vrxs GmbH (Duitsland/EU). Studio 2038 GmbH verzamelt gegevens uit de serverlogbestanden van potentiële klanten die naar de producten op onze website kijken. De gegevens zijn in het bijzonder gefocust op het gedrag van de klant op onze website. De volgende gegevens worden bijvoorbeeld verzameld:

 • Aantal klikken en tijdstempel van klikken op individuele producten
 • Duur van het bezoek
 • Interactie met het product (klik op animatie, openen van notitie/commentaar)
 • Klikreferral (laatste pagina voor openen van het product)
 • Laatste toestel gebruikt voor toegang (tablet/smartphone/desktop)

De verzamelde gegevens worden geanalyseerd door Studio 2038 GmbH en aan ons ter beschikking gesteld via een account op het Studio 2038 GmbH platform. Het IP adres wordt geanonimiseerd bij het initiële verzoek aan de server, zodat dit nooit rechtstreeks kan toegewezen worden aan een gebruiker.
Het gebruik van Studio 2038 GmbH vindt enkel plaats met uw instemming volgens Sectie 25 (1) TTDSG of Artikel 6 (1) (a) GDPR.

III. Gegevensverwerking op onze social media-pagina's

We zijn vertegenwoordigd op verschillende sociale media platformen met onze bedrijfspagina. Op deze manier willen we bijkomende manieren aanbieden waarop mensen ons bedrijf leren kennen en er informatie mee kunnen uitwisselen.

Bij uw bezoek aan een social media platform of uw interactie ermee, kan verwerking van persoonsgegevens gebeuren. De informatie gekoppeld met een profiel op sociale media bevat regelmatig persoonsgegevens. Hiertoe behoren boodschappen en uitspraken die gemaakt werden met dit profiel. Verder worden bij een bezoek aan een profiel op sociale media vaak automatisch gegevens opgeslagen, dewelke ook persoonsgegevens kunnen bevatten.

1. Bezoek aan een social media-pagina

a. Instagram

Wanneer u onze Instagram pagina bezoekt, via dewelke we ons bedrijf of individuele producten uit ons gamma presenteren, wordt bepaalde informatie over u verwerkt.

Voor onze Instagrampagina, voorziet Meta ons van statistieken en inzichten in geanonimiseerde vorm. We kunnen deze gebruiken om conclusies te trekken over het soort acties uitgevoerd door mensen op onze pagina (gekend als “Page Insights”). Deze inzichten worden samengesteld op basis van specifieke informatie over mensen die onze pagina bezoeken. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt door Meta en door onszelf als gedeelde verantwoordelijken. Deze verwerking dient ons legitiem belang de types acties op onze pagina te analyseren en onze pagina te verbeteren op basis van deze conclusies. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is Artikel 6 (1) (f) GDPR. We kunnen de informatie die we krijgen via de Page Insights niet koppelen aan individuele profielen die interageren met onze Instagram pagina. We hebben een overeenkomst met Meta over de verwerking als gedeelde verantwoordelijken. De distributie van wettelijke gegevensbeschermingsverplichtingen tussen onszelf en Meta is vastgelegd in deze overeenkomst. Details over de verwerking van persoonsgegevens voor de creatie van Page Insights en de overeenkomst tussen onszelf en Meta is beschikbaar via https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. In relatie tot deze gegevensverwerking kan u ook uw rechten uitoefenen (zie sectie “Uw rechten”) ten opzichte van Meta. Meer informatie hierover kan u terugvinden in het data privacy statement van Meta, beschikbaar via https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Hou er rekening mee dat gebruiksgegevens volgens de Meta data policy ook verwerkt mogen worden in de VS of andere derde landen. Meta stuurt gebruiksgegevens enkel naar landen waarvoor een adequaatheidsbeslissing voorligt door de Europese Commissie volgens Artikel 45 GDPR, of op basis van geschikte garanties volgens Artikel 46 GDPR.

b. LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company (Ireland/EU – “LinkedIn”) is, in principe, de enige verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens bij bezoeken aan onze LinkedIn pagina. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij LinkedIn is beschikbaar via https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Wanneer u onze LinkedIn bedrijfspagina bezoekt, deze pagina volgt of interageert met deze pagina, verwerkt LinkedIn persoonsgegevens om ons statistieken en inzichten te bezorgen in geanonimiseerde vorm. We krijgen zo informatie over het soort acties uitgevoerd door gebruikers op onze pagina (gekend als Page Insights). Hiervoor verwerkt LinkedIn voornamelijk gegevens die u reeds verstrekte aan LinkedIn bij het bewerken van uw profiel, zoals uw rol, land, sector, dienstjaren, bedrijfsgrootte en jobstatus. Verder verwerkt LinkedIn informatie over hoe u interageert met onze LinkedIn bedrijfspagina, bv. of u onze LinkedIn bedrijfspagina volgt. Bij het aanleveren van Page Insights maakt LinkedIn uw persoonsgegevens niet beschikbaar voor ons. Wij hebben enkel toegang tot samengevatte Page Insights. De informatie in de Page Insights laat ons niet toe conclusies te trekken over individuele leden. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van Page Insights gebeurt door LinkedIn en door onszelf als gedeelde verantwoordelijken. Deze verwerking dient ons legitiem belang de types acties op onze LinkedIn bedrijfspagina te analyseren en onze pagina te verbeteren op basis van deze conclusies. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is Artikel 6 (1) (f) GDPR. We hebben een overeenkomst met LinkedIn over de verwerking als gedeelde verantwoordelijken. De distributie van wettelijke gegevensbeschermingsverplichtingen tussen onszelf en LinkedIn is vastgelegd in deze overeenkomst. De overeenkomst kan opgeroepen worden via: legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. Het volgende is van toepassing volgens de overeenkomst:

 • Wij en LinkedIn zijn overeengekomen dat LinkedIn ervoor verantwoordelijk is dat u uw rechten volgens de GDPR kan uitoefenen. U kan LinkedIn hierover online contacteren via de volgende link (https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/PPQ?lang=en) of via de contactgegevens in hun gegevensbeschermingsbeleid. U kan de Data Protection Officer bij LinkedIn Ireland contacteren via volgende link: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO. U kan ook ons contacteren via de aangeleverde contactkanalen met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten omtrent de verwerking van persoonsgegevens in het kader van Page Insights. Wij sturen uw aanvraag dan door naar LinkedIn.
 • Wij en LinkedIn zijn overeengekomen dat de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit de verwerking van gegevens voor Page Insights overziet. U kan steeds een klacht neerleggen bij de Irisch Data Protection Commission (zie www.dataprotection.ie) of een andere beschermingsautoriteit.

Hou er rekening mee dat gebruiksgegevens volgens de LinkedIn data privacy policy ook verwerkt mogen worden in de VS of andere derde landen. LinkedIn stuurt gebruiksgegevens enkel naar landen waarvoor een adequaatheidsbeslissing voorligt door de Europese Commissie volgens Artikel 45 GDPR, of op basis van geschikte garanties volgens Artikel 46 GDPR.

2. Reacties en rechtstreekse berichten

We verwerken ook informatie die u ons via onze bedrijfspagina op het betreffende social media-platform ter beschikking heeft gesteld. Dergelijke informatie kan de gebruikte gebruikersnaam, contactgegevens of een bericht aan ons zijn. Voor deze verwerking zijn alleen wij verantwoordelijk. Wij verwerken deze gegevens op basis van ons legitieme belang om in contact te komen met personen die vragen hebben. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f AVG. Verdere gegevensverwerking kan plaatsvinden als u uw toestemming hebt gegeven (art. 6, lid 1, punt a AVG) of als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6, lid 1, punt c AVG).

IV. Overige gegevensverwerking

1. Gegevens van klanten en belanghebbenden

Als u als klant of belanghebbende met ons bedrijf in contact komt, verwerken wij uw gegevens voor het aangaan of uitvoeren van de contractuele relatie in de daarvoor benodigde omvang. Dit omvat vaak de verwerking van de persoonlijke stam-, contract- en betalingsgegevens die aan ons zijn verstrekt, evenals contact- en communicatiegegevens van onze contactpersonen bij commerciële klanten en zakelijke partners. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, punt b AVG. We verwerken ook gegevens van klanten en belanghebbenden voor evaluatie- en marketingdoeleinden. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG en dient ons belang bij de verdere ontwikkeling van ons aanbod en om u gericht over onze aanbiedingen te informeren. Verdere gegevensverwerking kan plaatsvinden als u uw toestemming hebt gegeven (art. 6, lid 1, punt a AVG) of als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6, lid 1, punt c AVG).

2. Gebruik van het e-mailadres voor marketingdoeleinden

We kunnen het e-mailadres dat u bij de registratie of bestelling hebt opgegeven, gebruiken om u te informeren over onze eigen vergelijkbare aangeboden producten en diensten. De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, punt f AVG in combinatie met artikel 7, lid 3, UWG (Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie). U kunt hier te allen tijde bezwaar tegen maken zonder andere kosten dan de overdrachtskosten volgens de basistarieven. U kunt zich afmelden door op de in elke mailing aanwezige afmeldlink te klikken of door een e-mail te sturen naar info@zwickroell.com.

3. Sollicitaties

Als u bij ons bedrijf solliciteert, verwerken wij uw sollicitatiegegevens uitsluitend voor doeleinden die verband houden met uw interesse in een huidig of toekomstig dienstverband bij ons en de verwerking van uw sollicitatie. Uw sollicitatie wordt uitsluitend door de relevante contactpersonen bij ons bedrijf ingezien en in behandeling genomen. Alle met de gegevensverwerking belaste medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Indien wij u geen dienstverband kunnen aanbieden, bewaren wij de door u verstrekte gegevens max. zes maanden na een eventuele afwijzing ten behoeve van het beantwoorden van vragen in verband met uw sollicitatie en afwijzing. Dit geldt niet als wettelijke bepalingen verwijdering verhinderen, verdere opslag noodzakelijk is voor het leveren van bewijs of als u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een langere opslag. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 26, lid 1, punt 1, BDSG. Als we uw sollicitatiegegevens langer dan zes maanden bewaren en u uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor heeft gegeven, dan wijzen we u erop dat deze toestemming te allen tijde vrijelijk kan worden ingetrokken in overeenstemming met art. 7, lid 3 AVG. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond tot aan de intrekking op basis van de toestemming.

Maart 2024

Top