Ga naar de inhoud van de pagina

Informatie over gegevensbescherming

Met deze privacyverklaring informeren we u over hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en over uw rechten onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG - Bundesdatenschutzgesetz). ZwickRoell GmbH & Co. KG (hierna te noemen "wij" of "ons") is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. 
 

I. Algemene informatie

1. Contact

Als u vragen of suggesties heeft over deze informatie, of als u contact met ons wilt opnemen om uw rechten te doen gelden, stuurt u uw verzoek naar

ZwickRoell GmbH & Co. KG
August-Nagel-Strasse 11

89079 Ulm
Duitsland
Tel.: +49 7305 10 -0  
E-mail: info@zwickroell.com

2. Wettelijke basis

De term "persoonlijke gegevens" in de gegevensbeschermingswet verwijst naar alle informatie die betrekking heeft op een specifieke of identificeerbare persoon. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingsvoorschriften, in het bijzonder de AVG en de BDSG. Gegevensverwerking door ons vindt alleen plaats op basis van wettelijke toestemming. Wij verwerken persoonsgegevens alleen met uw toestemming (artikel 15, lid 3, TMG (Duitse telemediawet) of art. 6 lid 1 punt a AVG) om een ​​contract uit te voeren waarbij u partij bent, of op uw verzoek om precontractuele maatregelen uit te voeren (art. 6 lid 1 punt b AVG), om te voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 punt c AVG) of als de verwerking noodzakelijk is om onze legitieme belangen of de legitieme belangen van een derde partij te beschermen, tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die persoonsgegevensbescherming vereisen, overheersen (art. 6 lid 1 punt f AVG).

3. Duur van de opslag

Tenzij anders vermeld in de volgende informatie, bewaren we de gegevens alleen zo lang als nodig is om het verwerkingsdoel te bereiken of om aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen. Een dergelijke wettelijke bewaarplicht kan met name voortvloeien uit commerciële of fiscale regelgeving. Vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de gegevens zijn verzameld, bewaren we voor de duur van tien jaar de persoonsgegevens in onze boekhouding en bewaren we voor de duur van zes jaar de persoonsgegevens in commerciële brieven en contracten. Daarnaast slaan we gegevens op in verband met toestemmingen waarvan het bewijs moet worden geleverd en met klachten en claims voor de duur van de wettelijke verjaringstermijnen. We zullen gegevens die voor reclamedoeleinden zijn opgeslagen, verwijderen als u bezwaar maakt tegen verwerking voor dit doel.

4. Categorieën van ontvangers van de gegevens

Wij geven uw persoonsgegevens in principe niet door aan derden, tenzij u toestemming hebt gegeven voor het doorgeven van deze gegevens of wij op grond van wettelijke bepalingen of officiële of gerechtelijke bevelen gerechtigd of verplicht zijn om deze gegevens door te geven. Dit kan met name betrekking hebben op het verstrekken van informatie ten behoeve van strafrechtelijke vervolging, om gevaar af te wenden of om intellectuele eigendomsrechten af ​​te dwingen.

Om uw gegevens te verwerken, maken wij gebruik van opdrachtverwerkers. De verwerkingen die door dergelijke opdrachtverwerkers worden uitgevoerd, omvatten bijvoorbeeld hosting, onderhoud en ondersteuning van IT-systemen, klanten- en orderbeheer, orderverwerking, boekhouding en facturering, marketingmaatregelen of het vernietigen van bestanden en gegevensdragers. Een opdrachtverwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Opdrachtverwerkers gebruiken de gegevens niet voor hun eigen doeleinden, maar voeren de gegevensverwerking uitsluitend uit voor de verantwoordelijke en zijn contractueel verplicht om geschikte technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbescherming te nemen. Daarnaast geven wij uw persoonsgegevens, indien nodig, door aan kantoren zoals post- en bezorgdiensten, huisbanken, belastingadviseurs/accountants of de financiële administratie.  Overige ontvangers vindt u in de volgende informatie. 

5. Gegevensoverdracht in derde landen

Het bezoeken van onze website kan de overdracht van bepaalde persoonsgegevens in derde landen met zich meebrengen, d.w.z. landen waar de AVG niet van toepassing is. Een dergelijke doorgifte vindt op een geoorloofde manier plaats als de Europese Commissie heeft vastgesteld dat in een dergelijk derde land een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gehanteerd. Als er geen besluit is van de Europese Commissie over een adequaat beschermingsniveau, worden persoonsgegevens in een derde land alleen overgedragen als er passende garanties zijn in overeenstemming met artikel 46 AVG of als aan een van de vereisten van artikel 49 AVG is voldaan.

Tenzij hieronder anders aangegeven, gebruiken we de standaard EU-contractbepalingen als passende garanties voor de overdracht van persoonsgegevens aan opdrachtverwerkers in derde landen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087

Voor zover wij toestemming geven voor de doorgifte van persoonsgegevens in derde landen, vindt de doorgifte plaats op basis van artikel 49, lid 1, punt a AVG. 

6. Verwerking bij het uitoefenen van uw rechten

Als u uw rechten op grond van art. 15 tot 22 AVG uitoefent, verwerken wij de overgedragen persoonsgegevens om deze rechten door ons te implementeren en om hiervan het bewijs te kunnen leveren. Voor het doel van informatieverstrekking en voorbereiding van opgeslagen gegevens, zullen we alleen gegevens verwerken die voor dit doel en voor controledoeleinden voor gegevensbescherming zijn opgeslagen en anderszins de verwerking beperken in overeenstemming met artikel 18 AVG. 

Deze verwerking berust op de wettelijke basis van art. 6, lid 1, punt c AVG in combinatie met art. 15 tot 22 AVG en art. 34, lid 2, BDSG.

7. Uw rechten

Als betrokkene heeft u het recht om uw rechten als betrokkene jegens ons te doen gelden. U hebt in het bijzonder de volgende rechten:

 • In overeenstemming met artikel 15 AVG en artikel 34 BDSG, heeft u het recht om informatie op te vragen over of wij persoonsgegevens over u verwerken of niet en zo ja, in welke mate. 
 • U hebt het recht om, in overeenstemming met artikel 16 AVG, van ons te verlangen om uw gegevens te corrigeren.
 • U hebt het recht om, in overeenstemming met artikel 17 AVG en artikel 35 BDSG, van ons te verlangen dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen.
 • U hebt het recht om, in overeenstemming met artikel 18 AVG, de verwerking van uw persoonlijke gegevens te laten inperken.
 • U hebt het recht om, in overeenstemming met artikel 20 AVG, de u betreffende persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat en om deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke.
 • Voor zover u ons apart toestemming hebt verleend voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond tot aan de intrekking op basis van de toestemming.
 • Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 77 AVG.

8. Recht op bezwaar

In overeenstemming met artikel 21, lid 1 AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking die berust op de wettelijke basis van artikel 6, lid 1, punt e of f AVG om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Voor zover wij persoonlijke gegevens over u verwerken met rechtstreekse reclame als doel, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 2 en lid 3 AVG.

9. Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de volgende contactgegevens:

ZwickRoell GmbH & Co. KG
z.Hd. Herrn Jörg Zimmerman
August-Nagel-Straße 11
89079 Ulm
Duitsland
E-mail: datenschutz@zwickroell.com

II. Gegevensverwerking op onze website

Wanneer u de website gebruikt, verzamelen wij informatie die u zelf verstrekt. Tevens worden tijdens uw bezoek aan de website automatisch bepaalde gegevens over uw gebruik van de website door ons geregistreerd. In de wetgeving inzake gegevensbescherming wordt ook het IP-adres in principe als persoonlijk gegeven beschouwd. Een IP-adres wordt door de internetprovider toegewezen aan elk apparaat dat met het internet is verbonden, zodat het gegevens kan verzenden en ontvangen.

1. Verwerking van server-logbestanden

Bij het gebruik van onze website voor puur informatieve doeleinden wordt in eerste instantie automatisch (dus niet via registratie) algemene informatie opgeslagen, die uw browser naar onze server verzendt. Deze omvat standaard: Browsertype/-versie, gebruikt besturingssysteem, geopende pagina, de eerder bezochte pagina (verwijzende URL), IP-adres, datum en tijd van het serververzoek en HTTP-statuscode. De verwerking vindt plaats om onze legitieme belangen te beschermen en berust op de wettelijke basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG. Deze verwerking is bestemd voor het technische beheer en de veiligheid van de website. De opgeslagen gegevens worden na zeven dagen verwijderd als er op basis van concrete aanwijzingen geen gerechtvaardigd vermoeden bestaat van illegaal gebruik en daarom nader onderzoek en verdere verwerking van de informatie niet noodzakelijk is. Op basis van de opgeslagen informatie kunnen we u niet als betrokken persoon identificeren. De artikelen 15 tot 22 AVG zijn daarom volgens artikel 11, lid 2 AVG niet van toepassing, tenzij u aanvullende informatie verstrekt die uw identificatie mogelijk maakt om uw rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in deze artikelen.

2. Cookies 

Op onze website maken we gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies"). Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen als u een website bezoekt. Hierdoor wordt de gebruikte browser geïdentificeerd en kan deze later worden herkend door de webserver. U heeft de volledige controle over het gebruik van cookies via uw browser. U kunt cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser op elk gewenst moment verwijderen. U kunt in uw browserinstellingen principieel of voor bepaalde gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van cookies. Het Federaal Bureau voor Informatiebeveiliging biedt u hierover meer informatie:
https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Cookies/cookies_node.html

Het gebruik van cookies is deels technisch noodzakelijk voor de werking van onze website en is daarom toegestaan ​​zonder toestemming van de gebruiker. Tevens kunnen we cookies gebruiken om speciale functies en inhoud aan te bieden, evenals voor analyse- en marketingdoeleinden. Dit kunnen ook cookies van derde partijen zijn (zogenaamde third party cookies). Dergelijke technisch niet noodzakelijke cookies gebruiken we alleen met uw toestemming in overeenstemming met artikel 15, lid 3 TMG of artikel 6, lid 1, punt a AVG. 
Informatie over de opslagduur van individuele cookies vindt u hier.

3. Consent Management Tool

Met de Consent Management Tool kunnen de gebruikers van onze website toestemming geven voor bepaalde gegevensverwerkingsprocessen, een gegeven toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. Daarnaast ondersteunt de Consent Management Tool ons om bewijs omtrent uw verklaringen te leveren. Hiervoor worden geprotocolleerde gegevens verwerkt voor uw verklaringen. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om aan te kunnen tonen dat er bepaalde toestemmingen zijn gegeven. De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, punt c AVG in combinatie met artikel 7, lid 1 AVG. Meer informatie vindt u in de instellingen van de Consent Management Tool.

4. Contactmogelijkheden en vragen

Onze website biedt de mogelijkheid om op meerdere plaatsen direct contact met ons op te nemen. Op onze website zijn ​​contactformulieren beschikbaar die u kunt gebruiken om ons berichten te sturen. De overdracht van uw gegevens wordt gecodeerd (herkenbaar aan de "https" in de adresregel van de browser). Alle gegevensvelden die als verplicht zijn gemarkeerd, zijn vereist om uw verzoek te verwerken. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij uw bericht niet verwerken. Het verstrekken van overige gegevens is op vrijwillige basis. U kunt ons ook een bericht sturen via de contact-e-mail. 
Wij verwerken de gegevens met als doel uw verzoek te beantwoorden. Als uw verzoek is gericht op het sluiten of uitvoeren van een contract met ons, is artikel 6, lid 1, punt b AVG de wettelijke basis voor de gegevensverwerking. Voor het overige verwerken wij de gegevens op basis van ons legitiem belang om contact op te nemen met informerende personen. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is dan artikel 6, lid 1, punt f AVG.

5. Klantenportaal

Als u het ZwickRoell-klantenportaal gebruikt, hebben we bij de activering ervan uw e-mailadres nodig voor verificatie. We sturen dan een opt-in e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres, met daarin een link ter bevestiging. Voor meer informatie verwijzen wij naar de gebruiksvoorwaarden.
De verstrekte gegevens worden verwerkt met het oog op dienstverlening. De verwerking berust op de wettelijke basis van art. 6, lid 1, punt b AVG.

6. Nieuwsbrief

Aanmelding en uitschrijving:
Op onze website bieden wij de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Na aanmelding zullen wij u regelmatig informeren met het laatste nieuws over onze aanbiedingen. Om u aan te melden voor de nieuwsbrief is een geldig e-mailadres vereist. Om het e-mailadres te verifiëren, ontvangt u eerst een registratie-e-mail die u moet bevestigen via een link (Double Opt-In). Als u zich op onze website abonneert op de nieuwsbrief, verwerken wij persoonsgegevens zoals uw e-mailadres en uw naam op basis van de door u gegeven toestemming. De verwerking berust op de wettelijke basis van artikel 6, lid 1, punt a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken, bijvoorbeeld via de link "Uitschrijven" (unsubscribe) in de nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen via de bovengenoemde kanalen. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaren wij uw aanmeldgegevens en de datum van aanmelding. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om te kunnen aantonen dat er toestemming is gegeven. De wettelijke basis vloeit voort uit onze wettelijke verplichting om uw toestemming te documenteren (art. 6, lid 1, punt c in combinatie met art. 7, lid 1 AVG).

Analyse
Onze nieuwsbrief maakt gebruik van zogenaamde web-beacons of trackingpixels om uw leesgedrag te analyseren. Trackingpixels zijn kleine afbeeldingsbestanden die in de nieuwsbrief-e-mail zijn geïntegreerd en zo logboekregistratie en analyse van logboekbestanden mogelijk maken.

Wanneer u de nieuwsbrief-e-mail opent, wordt de trackingpixel geladen vanaf de server van de nieuwsbriefservice en wordt tegelijkertijd enige informatie over u verzonden, zoals of de e-mail werd geopend, het tijdstip van de oproep en het bijbehorende IP-adres. Tevens kunnen links in de e-mail informatie geven over welke producten interessanter zijn - dus dat er vaker op is geklikt dan op andere.

Zowel de betreffende web-beacon/trackingpixel als de links in de e-mail kunnen eenduidig worden toegewezen aan het voor de verzending gebruikte e-mailadres en maken het mogelijk om conclusies te trekken over de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief.

Deze analyse is gebaseerd op de toestemming die u heeft gegeven. De verwerking berust op de wettelijke basis van artikel 6, lid 1, punt a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken, bijvoorbeeld via de link "Uitschrijven" (unsubscribe) in de nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen via de bovengenoemde kanalen. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

Dienstverlener
Wij maken gebruik van een externe dienstverlener die ons in staat stelt om u een nieuwsbrief met actuele informatie en aanbiedingen te bezorgen en het voor ons gemakkelijker maakt om de nieuwsbrief te beheren.

Wij werken met het nieuwsbriefsysteem "Evalanche Marketing Automation" van SCNetworks GmbH, Würmstrasse 4, 82319 Starnberg. Deze dienst is een cloudgebaseerde dienst voor het versturen van nieuwsbrieven. Hiermee kunnen nieuwsbrieven worden aangemaakt, verzonden en beheerd.

7. Adobe lettertypen 

Op onze website maken we gebruik van Adobe lettertypen van Adobe Systems Software Ireland Limited (Ierland/EU) voor de uniforme weergave van teksten. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde Web Fonts in de browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven. Voor een dergelijke integratie is het technisch noodzakelijk om uw IP-adres te verwerken, zodat de inhoud naar uw browser kan worden gestuurd. Uw IP-adres wordt daarom naar Adobe gestuurd. Om licentieredenen is het noodzakelijk dat de paginaweergaven worden geteld. Daarom verzendt uw browser onze Adobe-klant-ID als website-exploitant. Daarbij worden er geen cookies geplaatst. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking via de instellingen van de gebruikte browser of bepaalde browserextensies. Een dergelijke extensie is bijvoorbeeld de matrixgebaseerde uMatrix-firewall voor de browsers Firefox en Google Chrome. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot functionele beperkingen op de website. Als uw browser geen Web Fonts ondersteunt, gebruikt uw computer een standaard lettertype. 

Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd om onze legitieme belangen bij een uniforme en aansprekende weergave van onze website te vrijwaren en berust op de wettelijke basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG.

In het geval van Adobe-services kan de overdracht van gegevens naar Adobe Inc. in de VS niet worden uitgesloten. Neem hiertoe de informatie in de paragraaf "Gegevensoverdracht in derde landen" in acht. Meer informatie over gegevensbescherming bij Adobe vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Adobe op https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html

8. Google Tag Manager

Op onze website maken we gebruik van de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Ierland/EU). 

De Google Tag Manager wordt gebruikt om de tags op onze website via een interface te beheren. De Google Tag Manager is een cookievrij domein dat geen persoonlijke gegevens verzamelt of opslaat. De Google Tag Manager activeert alleen andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen zonder zelf toegang tot deze gegevens te hebben. Als er een deactivering is gedaan op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

9. Google Analytics

Op onze website maken we gebruik van de Google Analytics-service van Google Ireland Limited (Ierland/EU).

Google Analytics is een webanalysedienst met behulp waarvan wij gegevens over het gedrag van bezoekers van onze website kunnen verzamelen en analyseren. Hiervoor gebruikt Google Analytics cookies die een analyse van het gebruik van onze website mogelijk maken. Daarbij worden persoonsgegevens verwerkt in de vorm van online identificatoren (inclusief cookie-identificatoren), IP-adressen, apparaat-id's en informatie over de interactie met onze website.

Bij deze gegevens gaat het deels om informatie die is opgeslagen op het door u gebruikte eindapparaat. Daarnaast wordt via de gebruikte cookies ook aanvullende informatie opgeslagen op het door u gebruikte eindapparaat. Dergelijke opslag van informatie door Google Analytics of toegang tot informatie die al op uw eindapparaat is opgeslagen, vindt alleen plaats met uw toestemming.

Google Ireland zal de gegevens die op deze manier worden verzameld namens ons verwerken om het gebruik van onze website door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten op onze website samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website en internet. Op deze manier kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruiker worden gemaakt.
We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google Ireland wordt ingekort. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet gecombineerd met andere gegevens. 

We gebruiken de variant Google Universal Analytics. Dit stelt ons in staat om interactiegegevens van verschillende apparaten en van verschillende sessies toe te wijzen aan een unieke User-ID. Daardoor kunnen we individuele gebruikersacties in een context plaatsen en langdurige relaties analyseren.
De gegevens over gebruikersacties worden 14 maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd. Daarbij vindt de verwijdering van de gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken automatisch één keer in de maand plaats.

Het plaatsen van cookies en de verdere verwerking van persoonlijke gegevens die hier worden beschreven, vindt plaats met uw toestemming. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is daarom artikel 6, lid 1, punt a AVG. 

Bij Google-services kan de overdracht van gegevens naar Google Inc. in de VS niet worden uitgesloten. Neem hiertoe de informatie in de paragraaf "Gegevensoverdracht in derde landen" in acht. Gebruikers kunnen meer informatie over gegevensbescherming bij Google vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Google: https://www.google.com/policies/privacy.

Hubspot Analytics

To analyze the visits to our website, we use HubSpot, a service provided by HubSpot Germany GmbH (Germany). HubSpot uses cookies and other similar technologies that facilitate an analysis of how you use our website. In this process, personal data in the form of online IDs (including cookie IDs), IP addresses and device IDs is processed. On our behalf, HubSpot will use this information to analyze how users use our online presence and to compile reports for us about activities within our website. User profiles of the users may be created from the processed data.

Further information about this data processing activity, the technologies used, the data saved and the time period that it is saved for can be found in the settings of our Consent Management Tool.
The setting of cookies and the further processing of personal data as described here only takes place with your consent. The legal basis for data processing in connection with the HubSpot service is thus Section 15 (3) of the German Telemedia Act (TMG) or Article 6 (1), (a) GDPR. 

With HubSpot services, the transfer of data to HubSpot Inc. in the USA cannot be ruled out. Please refer to the information in the section entitled “Data transfer to third countries”.

10. Matomo

Onze accessoirecatalogus https://parts.zwickroell.com maakt gebruik van Matomo.

Matomo is een open source-software voor website-optimalisatie die cookies gebruikt om de toegang van websitebezoekers anoniem te evalueren. Daarbij wordt het IP-adres direct nadat het is verwerkt en voordat het wordt opgeslagen geanonimiseerd. Bij het gebruik van Matomo vindt geen verdere verwerking van persoonsgegevens plaats. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van dit aanbod, wordt niet gebruikt voor persoonlijke evaluatie of profilering en wordt ook niet doorgegeven aan derden. Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd om onze legitieme belangen bij bereikmeting en statistische analyse van het gebruik van onze website te beschermen.

Het plaatsen van cookies en de verdere verwerking van persoonlijke gegevens die hier worden beschreven, vindt plaats met uw toestemming. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is daarom artikel 6, lid 1, punt a AVG. 

11. Hotjar

Op onze website maken we gebruik van de Hotjar-service van Hotjar Ltd. (Malta/EU).

Met Hotjar kunnen we bewegingen op onze website analyseren met behulp van zogenaamde "heatmaps". Zo is te zien hoever gebruikers scrollen en op welke knoppen gebruikers klikken en hoe vaak. De tool kan ook worden gebruikt om rechtstreekse feedback van websitegebruikers te verkrijgen. Op deze manier verzamelen we waardevolle informatie om onze website nog sneller en klantvriendelijker te maken.

Met Hotjar kunnen we alleen zien op welke knoppen wordt geklikt, wat het verloop van de muis is, hoe ver er wordt gescrolld, de schermgrootte van het apparaat, apparaattype en browserinformatie. We ontvangen ook informatie over uw geografische locatie (land) en de voorkeurstaal voor het weergeven van onze website. Gebieden van de websites waarop persoonsgegevens over u of derden worden weergegeven, worden automatisch door Hotjar verborgen en zijn daardoor nooit door de tool herleidbaar. 

Hotjar werkt met cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en over hun eindapparatuur, in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (wordt alleen anoniem geregistreerd en opgeslagen tijdens uw websitegebruik), schermgrootte, apparaattype (Unique Device Identifiers), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), voorkeurstaal voor het weergeven van onze website.

Het plaatsen van cookies en de verdere verwerking van persoonlijke gegevens die hier worden beschreven, vindt plaats met uw toestemming. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is daarom artikel 6, lid 1, punt a AVG. 

Meer informatie over de Hotjar-service en de gegevensbescherming van Hotjar vindt u op de helppagina van Hotjar op https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar.

12. LeadLab

Op onze website maken we gebruik van de LeadLab-service van WiredMinds GmbH (Duitsland/EU).

LeadLab helpt ons te identificeren welke bedrijven onze website bezoeken. Hiertoe wordt het IP-adres naar WiredMinds verzonden. De verwerking vindt in opdracht van ons plaats en uitsluitend met het doel om bedrijfsrelevante informatie, zoals de bedrijfsnaam, te verzamelen. IP-adressen van natuurlijke personen worden uitgesloten van verder gebruik (whitelist-procedure). Het IP-adres wordt in geen geval in LeadLab opgeslagen.

Bij het verwerken van de gegevens doen wij onze uiterste best om de gegevens van natuurlijke personen volgens de wettelijke rechten te beschermen. Ons belang hierbij is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. Met de gegevens die we verzamelen, kunnen geen conclusies worden getrokken over een identificeerbaar persoon. LeadLab stelt ons anonieme gebruikersprofielen ter beschikking met betrekking tot het bezoekersgedrag op onze website. De op deze manier verkregen gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van onze website persoonlijk te identificeren. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking. Er wordt dan een technisch noodzakelijke cookie geplaatst om u permanent uit te sluiten van registratie door LeadLab op deze website.

13. Google Ads

We maken gebruik van de Google-marketingservices van Google Ireland Limited (Ierland/EU). 

Met Google Ads Conversions kunnen we advertenties plaatsen die relevant zijn voor gebruikers in het Google-advertentienetwerk (bijvoorbeeld in zoekresultaten of op andere websites), rapporten over campagneprestaties verbeteren en voorkomen dat een gebruiker advertenties meerdere keren te zien krijgt. Elke Ads-klant plaatst een andere conversiecookie. Deze cookies kunnen dus niet over de websites van verschillende Ads-klanten worden gevolgd. Via een cookie-ID wordt bijgehouden welke advertenties in welke browser worden weergegeven. Dit voorkomt dat dezelfde campagne meerdere keren wordt geadverteerd. Daarnaast kunnen cookie-ID's worden gebruikt om zogenaamde conversies vast te leggen, d.w.z. of een gebruiker een advertentie ziet en later de website van de adverteerder oproept en daar iets koopt.

Door middel van remarketing kunnen we gebruikers aanspreken die al interactie hebben gehad met onze website. Daarbij worden onze advertenties geleverd wanneer deze doelgroep een Google-website of een website in het Google-advertentienetwerk bezoekt. Voor deze doeleinden voert Google bij uw bezoek aan onze website een code uit en worden in de website zogenaamde (re)marketingtags geïntegreerd. Met behulp hiervan wordt een individuele cookie op het apparaat van de gebruiker opgeslagen. De cookies kunnen door verschillende domeinen worden geplaatst, waaronder google.com, doubleclick.net, googlesyndication.com en googleadservices.com. In dit bestand wordt bijgehouden welke websites gebruikers hebben bezocht, in welke inhoud ze geïnteresseerd zijn en van welke aanbiedingen gebruik werd gemaakt. Daarnaast wordt technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van het online aanbod opgeslagen. Alle gebruikersgegevens worden uitsluitend verwerkt als pseudonieme gegevens en bevatten geen informatie waarmee we gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. De getoonde advertenties worden dus niet specifiek aan een persoon getoond, maar aan de eigenaar van de cookie. 

Het gebruik van Google Marketing-services gebeurt alleen met uw toestemming in overeenstemming met artikel 15, lid 3, TMG of artikel 6, lid 1, punt a AVG.
Bij Google-services kan de overdracht van gegevens naar Google Inc. in de VS niet worden uitgesloten. Neem hiertoe de informatie in de paragraaf "Gegevensoverdracht in derde landen" in acht. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vinden gebruikers in de gegevensbeschermingsinformatie van Google op https://www.google.com/policies/privacy.

14. Google Maps

Op onze website maken we gebruik van Google Maps van Google Ireland Limited (Ierland/EU) voor de weergave van kaarten en voor virtuele rondleidingen. Voor een dergelijke integratie is het technisch noodzakelijk om uw IP-adres te verwerken, zodat de inhoud naar uw browser kan worden gestuurd. Uw IP-adres wordt daarom naar Google verzonden en Google kan dan mogelijk zijn eigen cookies plaatsen. 

Het gebruik van Google Maps gebeurt alleen met uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a AVG.

Bij Google-services kan de overdracht van gegevens naar Google Inc. in de VS niet worden uitgesloten. Neem ook de informatie in de paragraaf "Gegevensoverdracht in derde landen" in acht. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google op https://www.google.com/policies/privacy.

15. YouTube 

We gebruiken de YouTube-service van Google Ireland Limited (Ierland/EU) op onze website om video's te integreren.

Voor een dergelijke integratie is het technisch noodzakelijk om uw IP-adres te verwerken, zodat de inhoud naar uw browser kan worden gestuurd. Uw IP-adres wordt daarom naar Google verzonden en Google kan dan mogelijk zijn eigen cookies plaatsen. We gebruiken YouTube in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", zodat YouTube geen cookies plaatst om gebruiksgedrag te analyseren. 

Het gebruik van YouTube gebeurt alleen met uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a AVG.

Bij YouTube kan de overdracht van gegevens naar Google Inc. en YouTube LLC in de VS niet worden uitgesloten. Neem hiertoe de informatie in de paragraaf "Gegevensoverdracht in derde landen" in acht. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vinden gebruikers in de gegevensbeschermingsinformatie van Google op https://www.google.com/policies/privacy.

16. Matterport 

We gebruiken de Matterport-service van Matterport, Inc (VS) op onze website om virtuele rondleidingen te integreren.

Voor een dergelijke integratie is het technisch noodzakelijk om uw IP-adres te verwerken, zodat de inhoud naar uw browser kan worden gestuurd. Uw IP-adres wordt daarom naar Matterport verzonden en Matterport kan dan mogelijk zijn eigen cookies plaatsen.

Het gebruik van Matterport gebeurt alleen met uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a AVG.

Bij Matterport kan de overdracht van gegevens naar de VS niet worden uitgesloten. Neem hiertoe de informatie in de paragraaf "Gegevensoverdracht in derde landen" in acht. Meer informatie over gegevensbescherming bij Matterport vinden gebruikers in de gegevensbeschermingsinformatie van Matterport op https://matterport.com/de/privacy-policy.

III. Gegevensverwerking op onze social media-pagina's

We zijn met een bedrijfspagina vertegenwoordigd op verschillende social media-platforms. Hiermee willen wij meer mogelijkheden bieden voor informatie over ons bedrijf en voor uitwisseling. Ons bedrijf heeft bedrijfspagina's op de volgende sociale media-platforms:

 •  Instagram
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Xing
 • YouTube

Als u een profiel op een social media-platform bezoekt of ermee communiceert, kunnen persoonlijke gegevens over u worden verwerkt. De informatie die is gekoppeld aan een social media-profiel, bevat vaak ook persoonsgegevens. Dit omvat ook berichten en verklaringen die via gebruik van het profiel zijn gedaan. Daarnaast wordt tijdens uw bezoek aan een social media-profiel vaak automatisch bepaalde informatie verzameld, die ook persoonsgegevens kan omvatten.

1. Bezoek aan een social media-pagina

a.    Instagram

Wanneer u onze Instagram-pagina bezoekt, waarop wij ons bedrijf of individuele producten uit ons assortiment presenteren, wordt bepaalde informatie over u verwerkt. Facebook Ireland Ltd (Ierland/EU - "Facebook") is als enige verantwoordelijk voor deze verwerking van persoonlijke gegevens. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook vindt u op https://www.facebook.com/privacy/explanation. Facebook biedt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen bepaalde gegevensverwerking; relevante informatie en opt-out-opties vindt u op https://www.facebook.com/settings?tab=ads.  

Facebook voorziet ons, in geanonimiseerde vorm, van statistieken en inzichten voor onze Instagram-pagina, met behulp waarvan we informatie verkrijgen over de soorten acties die mensen ondernemen op onze pagina (zogenaamde "pagina-insights"). Deze pagina-insights worden gecreëerd op basis van bepaalde informatie over mensen die onze site hebben bezocht. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd door Facebook en ons als medeverantwoordelijke. De verwerking dient ons legitieme belang bij het evalueren van de soorten acties die op onze site worden ondernomen en het verbeteren van onze site op basis van deze kennis. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, punt f AVG. We kunnen de via de pagina-insights verkregen informatie niet toepassen op individuele gebruikersprofielen die communiceren met onze Instagram-pagina. Wij hebben met Facebook een overeenkomst over de verwerking gesloten als medeverantwoordelijke, waarin de verdeling van de gegevensbeschermingsverplichtingen tussen ons en Facebook is vastgelegd. Voor details over de verwerking van persoonsgegevens voor het creëren van pagina-insights en de tussen ons en Facebook gesloten overeenkomst kunt u terecht op https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Met betrekking tot deze gegevensverwerking heeft u de mogelijkheid om uw rechten als betrokkene (zie "Uw rechten") ook tegenover Facebook te doen gelden. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/privacy/explanation

Houd er rekening mee dat, in overeenstemming met de gegevensbeschermingsregels van Facebook, de gebruikersgegevens ook in de VS of andere derde landen worden verwerkt. Facebook geeft alleen gebruikersgegevens door aan landen waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft uitgevaardigd in overeenstemming met artikel 45 AVG of op basis van passende garanties onder artikel 46 AVG.

b.    LinkedIn

Voor de verwerking van persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze LinkedIn-pagina is de LinkedIn Ireland Unlimited Company (Ierland/EU - "LinkedIn") als enige verantwoordelijk. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door LinkedIn vindt u op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy

Als u onze LinkedIn-bedrijfspagina bezoekt, deze pagina volgt of de pagina gebruikt, verwerkt LinkedIn persoonsgegevens om ons statistieken en insights in anonieme vorm te verstrekken. Dit geeft ons informatie over de soorten acties die mensen op onze site ondernemen (zogenaamde pagina-insights). Hiervoor verwerkt LinkedIn vooral de gegevens die u via de informatie in uw profiel al aan LinkedIn ter beschikking heeft gesteld, zoals gegevens over functie, land, bedrijfstak, anciënniteit, bedrijfsgrootte en arbeidsstatus. Tevens verwerkt LinkedIn informatie over hoe u met onze LinkedIn-bedrijfspagina communiceert, bijvoorbeeld of u een volger bent van onze LinkedIn-bedrijfspagina. Met de pagina-insights verstrekt LinkedIn ons geen persoonlijke gegevens over uzelf. We hebben alleen toegang tot de verzamelde pagina-insights. Ook is het voor ons niet mogelijk om uit de informatie op de pagina-insights conclusies te trekken over individuele leden. Deze verwerking van persoonsgegevens in het kader van pagina-insights wordt uitgevoerd door Linkedin en ons als medeverantwoordelijke. De verwerking dient ons legitieme belang bij het evalueren van de soorten acties die worden ondernomen op onze LinkedIn-bedrijfspagina en om onze bedrijfspagina te verbeteren op basis van deze kennis. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, punt f AVG. Wij hebben met Linkedin een overeenkomst over de verwerking gesloten als medeverantwoordelijke, waarin de verdeling van de gegevensbeschermingsverplichtingen tussen ons en Linkedin is gespecificeerd. Deze overeenkomst is beschikbaar op: legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. Daarna geldt het volgende:

 • LinkedIn en wij zijn overeengekomen dat LinkedIn ervoor verantwoordelijk is dat u uw rechten onder de AVG kunt uitoefenen. U kunt hierover online contact opnemen met LinkedIn via de volgende link (https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/PPQ?lang=de) of contact opnemen met LinkedIn via de contactgegevens in het privacybeleid. De functionaris voor gegevensbescherming bij LinkedIn Ierland kunt u bereiken via de volgende link: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO. U kunt ook via de door ons verstrekte contactgegevens contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen betreffende de verwerking van persoonsgegevens als onderdeel van de pagina-insights. In een dergelijk geval sturen wij uw verzoek door naar LinkedIn.
 • LinkedIn en wij zijn overeengekomen dat de Ierse gegevensbeschermingscommissie de leidende toezichthoudende autoriteit zal zijn die toezicht houdt op de verwerking van pagina-insights. U hebt te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Ierse gegevensbeschermingscommissie (zie www.dataprotection.ie) of bij een andere toezichthoudende instantie.

Houd er rekening mee dat, in overeenstemming met de gegevensbeschermingsregels van LinkedIn, persoonlijke gegevens ook door LinkedIn in de VS of andere derde landen worden verwerkt. Linkedin geeft daarbij alleen gebruikersgegevens door in landen waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft uitgevaardigd in overeenstemming met artikel 45 AVG of op basis van passende garanties onder artikel 46 AVG. 

c.    Twitter

Twitter Inc. (VS) is als enige verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer u ons Twitter-profiel bezoekt. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Twitter Inc. is beschikbaar op https://twitter.com/de/privacy

d.    Xing

New Work SE (Duitsland/EU) is als enige verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer u ons Xing-profiel bezoekt. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door New Work SE is beschikbaar op https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

e.    YouTube

In principe is Google Ireland Limited (Ierland/EU) als enige verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer u ons YouTube-kanaal bezoekt.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door YouTube of Google Ireland Limited vindt u op https://policies.google.com/privacy

2. Reacties en rechtstreekse berichten

We verwerken ook informatie die u ons via onze bedrijfspagina op het betreffende social media-platform ter beschikking heeft gesteld. Dergelijke informatie kan de gebruikte gebruikersnaam, contactgegevens of een bericht aan ons zijn. Voor deze verwerking zijn alleen wij verantwoordelijk. Wij verwerken deze gegevens op basis van ons legitieme belang om in contact te komen met personen die vragen hebben. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f AVG. Verdere gegevensverwerking kan plaatsvinden als u uw toestemming hebt gegeven (art. 6, lid 1, punt a AVG) of als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6, lid 1, punt c AVG).

IV. Overige gegevensverwerking

1. Gegevens van klanten en belanghebbenden

Als u als klant of belanghebbende met ons bedrijf in contact komt, verwerken wij uw gegevens voor het aangaan of uitvoeren van de contractuele relatie in de daarvoor benodigde omvang. Dit omvat vaak de verwerking van de persoonlijke stam-, contract- en betalingsgegevens die aan ons zijn verstrekt, evenals contact- en communicatiegegevens van onze contactpersonen bij commerciële klanten en zakelijke partners. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, punt b AVG. We verwerken ook gegevens van klanten en belanghebbenden voor evaluatie- en marketingdoeleinden. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG en dient ons belang bij de verdere ontwikkeling van ons aanbod en om u gericht over onze aanbiedingen te informeren. Verdere gegevensverwerking kan plaatsvinden als u uw toestemming hebt gegeven (art. 6, lid 1, punt a AVG) of als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6, lid 1, punt c AVG).

2. Gebruik van het e-mailadres voor marketingdoeleinden

We kunnen het e-mailadres dat u bij de registratie of bestelling hebt opgegeven, gebruiken om u te informeren over onze eigen vergelijkbare aangeboden producten en diensten. De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, punt f AVG in combinatie met artikel 7, lid 3, UWG (Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie). U kunt hier te allen tijde bezwaar tegen maken zonder andere kosten dan de overdrachtskosten volgens de basistarieven. U kunt zich afmelden door op de in elke mailing aanwezige afmeldlink te klikken of door een e-mail te sturen naar info@zwickroell.com.

3. Sollicitaties

Als u bij ons bedrijf solliciteert, verwerken wij uw sollicitatiegegevens uitsluitend voor doeleinden die verband houden met uw interesse in een huidig of toekomstig dienstverband bij ons en de verwerking van uw sollicitatie. Uw sollicitatie wordt uitsluitend door de relevante contactpersonen bij ons bedrijf ingezien en in behandeling genomen. Alle met de gegevensverwerking belaste medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Indien wij u geen dienstverband kunnen aanbieden, bewaren wij de door u verstrekte gegevens max. zes maanden na een eventuele afwijzing ten behoeve van het beantwoorden van vragen in verband met uw sollicitatie en afwijzing. Dit geldt niet als wettelijke bepalingen verwijdering verhinderen, verdere opslag noodzakelijk is voor het leveren van bewijs of als u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een langere opslag. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 26, lid 1, punt 1, BDSG. Als we uw sollicitatiegegevens langer dan zes maanden bewaren en u uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor heeft gegeven, dan wijzen we u erop dat deze toestemming te allen tijde vrijelijk kan worden ingetrokken in overeenstemming met art. 7, lid 3 AVG. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond tot aan de intrekking op basis van de toestemming.

Stand per: december 2020

Top