Přejít na obsah stránky

Informace o ochraně údajů

V těchto informacích o ochraně osobních údajů vás informujeme o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, o vašich právech podle nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) a německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG). Za zpracování údajů odpovídá společnost ZwickRoell GmbH & Co. KG (dále jen „my“ „nám“ nebo „nás“).

I. Obecné informace

1. Kontakt

Máte-li jakékoli otázky či připomínky týkající se těchto informací nebo chcete-li se na nás obrátit ohledně uplatnění svých práv, zašlete prosím svůj požadavek na adresu

ZwickRoell GmbH & Co. KG
August-Nagel-Strasse 11
89079 Ulm
Německo Tel.: +49 7305 10 -0
E-mail: info@zwickroell.com

2. Právní základy

Pojem „osobní údaje“ podle zákona o ochraně osobních údajů označuje veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými nařízeními týkající se ochrany osobních údajů, zejména GDPR a BDSG. Naše zpracování údajů probíhá pouze na základě zákonného povolení. Osobní údaje zpracováváme pouze s vaším souhlasem (§ 25 odst. 1 německého zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a telemédiích (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz – TDSG) nebo čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), za účelem plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo na vaši žádost za účelem provedení opatření před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) nebo pokud je zpracování nezbytné pro zachování ochrany našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, kromě případů, kdy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

3. Doba uložení

Pokud není dále uvedeno jinak, uchováváme údaje pouze po dobu nezbytně nezbytnou k dosažení účelu zpracování nebo ke splnění našich smluvních či zákonných povinností. Takové zákonné povinnosti uchovávání údajů mohou vyplývat zejména z předpisů obchodního nebo daňového práva. Od konce kalendářního roku, v němž byly údaje shromážděny, uchováváme takové osobní údaje obsažené v našich účetních záznamech po dobu deseti let a osobní údaje uvedené v obchodních dopisech a smlouvách po dobu šesti let. Kromě toho uchováváme údaje v souvislosti se souhlasy, které je třeba doložit, jakož i údaje v souvislosti s reklamacemi a nároky na pohledávky po dobu trvání zákonných promlčecích lhůt. Údaje uložené pro reklamní účely vymažeme, pokud se zpracováním pro tento účel nesouhlasíte.

4. Kategorie příjemců údajů

Vaše osobní údaje v zásadě neposkytujeme třetím stranám, pokud jste k předání údajů neudělili souhlas nebo nejsme-li oprávněni či povinni údaje předat na základě právních předpisů nebo úředních či soudních příkazů. V těchto případech se může jednat především o poskytnutí informací za účelem trestního stíhání, odvrácení nebezpečí nebo vymáhání práv duševního vlastnictví.

Pro zpracování vašich údajů využíváme zpracovatele. Mezi činnosti zpracování prováděné těmito zpracovateli patří například hosting, údržba a podpora IT systémů, správa zákazníků a zakázek, zpracování objednávek, účetnictví a fakturace, marketingové činnosti nebo likvidace dokumentů a datových nosičů. Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje z pověření správce. Zpracovatelé nepoužívají údaje pro vlastní účely, nýbrž provádějí zpracování údajů výhradně pro správce a jsou smluvně zavázáni zaručit vhodná technická a organizační opatření na ochranu údajů. Dále můžeme vaše osobní údaje předávat subjektům, jako jsou poštovní a doručovací služby, domácí banka, daňoví poradci / auditoři nebo orgány finanční správy. Další příjemci mohou vyplývat na základě níže uvedených informací.

5. Předání údajů do třetích zemí

Při návštěvě našich webových stránek může dojít k předání některých osobních údajů do třetích zemí, tj. zemí, ve kterých neplatí GDPR. Takové předání je přípustné, pokud Evropská komise rozhodne, že v dané třetí zemi existuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud takové rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany není k dispozici, uskuteční se předání osobních údajů do třetí země pouze při předložení vhodné záruky podle čl. 46 GDPR nebo je-li splněna jedna z podmínek čl. 49 GDPR.

Pokud není dále uvedeno jinak, používáme standardní doložky EU o ochraně údajů jako vhodné záruky pro předávání osobních údajů do třetích zemí. Kopii těchto standardních doložek EU o ochraně osobních údajů máte možnost získat nebo do nich nahlédnout. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte na adrese uvedené v části Kontakt.

Pokud souhlasíte s předáním osobních údajů do třetích zemí, uskuteční se toto předání na právním základě čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR.

6. Zpracování při uplatnění vašich práv

Pokud uplatníte svá práva v souladu se čl. 15 až 22 GDPR, budeme poskytnuté osobní údaje zpracovávat za účelem uplatnění těchto práv a pro možnost předložení důkazů. Údaje uložené za účelem poskytnutí informací a přípravy pro tento účel, jakož i pro účely kontroly ochrany osobních údajů, zpracováváme a dále omezujeme zpracování podle čl. 18 GDPR.

Tato zpracování se opírají o právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR ve spolu s. čl. 15 až 22 GDPR a § 34 odst. 2 BDSG.

7. Vaše práva

Jako subjekt údajů máte právo uplatnit vůči nám svá práva subjektu údajů. Jedná se především o následující práva:

 • Podle čl. 15 GDPR a § 34 BDSG máte právo požadovat informace o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají, a případně v jakém rozsahu, či nikoli.
 • Podle čl. 16 GDPR máte právo požadovat, abychom vaše údaje opravili.
 • Podle čl. 17 GDPR máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali.
 • Podle čl. 18 GDPR máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Podle čl. 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném či strojově čitelném formátu a předat je jiné odpovědné osobě.
 • Pokud jste nám udělili samostatný souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas podle čl. 7 (3) GDPR kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování, ke kterému došlo na základě souhlasu do okamžiku odvolání, zůstává tímto odvoláním nedotčena.
 • Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týká, porušuje nařízení GDPR, máte podle čl. 77 právo podat stížnost u dozorového úřadu.

8. Právo vznést námitku

V souladu se čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Pokud zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají za účelem přímé reklamy, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku podle čl. 21 odst. 2 a 3 GDPR.

9. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na těchto adresách:

ZwickRoell GmbH & Co. KG p. Jörg Zimmerman
August-Nagel-Strasse 11
89079 Ulm
Německo
E-mail: datenschutz@zwickroell.com

II. Zpracování údajů na našich webových stránkách

Při používání těchto webových stránek shromažďujeme informace, které nám sami poskytnete. Kromě toho během vaší návštěvy webových stránek automaticky zaznamenáváme určité informace o tom, jak webové stránky používáte. Podle zákona o ochraně osobních údajů se za osobní údaj obecně považuje také IP adresa. IP adresu přiděluje poskytovatel internetu každému připojenému zařízení, aby mohlo odesílat a přijímat data.

Zpracování souborů protokolu serveru

Při používání našich webových stránek pro čistě informační účely jsou obecné informace, které váš prohlížeč předává našim serverům, zpočátku ukládány automatizovaně (tj. nikoli s registrací). Obvykle se jedná o: typ/verzi prohlížeče, používaný operační systém, navštívenou stránku, dříve navštívenou stránku (odkazující URL), IP adresu, datum a čas požadavku na server a stavový kód HTTP. Zpracování údajů se provádí za účelem ochrany našich oprávněných zájmů a opírá se o právní základ čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Toto zpracování slouží k technické správě a zabezpečení webových stránek. Uložené údaje jsou po sedmi dnech vymazány, neexistuje-li však na základě konkrétních indicií oprávněné podezření na nezákonné použití nebo není-li z tohoto důvodu nutné provést další zkoumání či zpracování informací. Na základě uložených informací nejsme schopni vás identifikovat jako subjekt údajů. Články 15 až 22 GDPR nebudou proto podle čl. 11 odst. 2 GDPR použity, neposkytnete-li další informace, které by umožnili vás identifikovat za účelem uplatnění vašich práv stanovených v těchto článcích.

Soubory cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a podobné technologie („cookies“). Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě webových stránek ukládají v prohlížeči. Identifikují používaný prohlížeč a mohou být rozpoznány webovými servery. Používání souborů cookies máte prostřednictvím svého prohlížeče plně pod kontrolou. Kdykoli je můžete vymazat v bezpečnostním nastavení prohlížeče. Nastavením prohlížeče můžete používání souborů cookies zcela odmítnout nebo je pro určité případy zablokovat. Další informace k tomuto tématu jsou k dispozici u německého Spolkového úřadu pro bezpečnost informací (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik):
https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Cookies/cookies_node.html

Používání souborů cookies je do určité míry pro provoz našich webových stránek technicky nezbytné, a proto je přípustné bez souhlasu uživatele. Kromě toho můžeme soubory cookies používat k poskytování určitých funkcí a obsahu, jakož i pro účely analýzy a marketingu. Mezi ně mohou patřit také cookies třetích stran. Cookies, které nejsou z technických důvodů nezbytné, používáme pouze s vaším souhlasem podle § 25 odst. 1 TTDSG nebo čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Informace o době uložení jednotlivých cookies naleznete zde.

Consent Management Tool

Consent Management Tool (neboli nástroj na správu souhlasu) umožňuje uživatelům našich webových stránek udělit souhlas s určitými soubory cookies a postupy zpracování údajů nebo udělený souhlas odvolat či vznést námitku proti zpracování údajů. Tento nástroj nám navíc slouží k tomu, abychom mohli doložit vaše prohlášení. Za tímto účelem jsou zpracovávány protokolové údaje o vašich prohlášeních. Zpracování těchto údajů je nezbytné, abychom mohli poskytnout důkaz o uděleném souhlasu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR spolu se čl. 7 odst. 1 GDPR. Další informace naleznete v nastavení Consent Management Tool.

Způsoby, jak nás můžete kontaktovat a dotazy

Na našich webových stránkách nás můžete přímo kontaktovat na několika místech. Naše webové stránky obsahují k tomuto účelu kontaktní formuláře, pomocí kterých nám můžete posílat zprávy. Přenos vašich údajů probíhá šifrovaně (pozná se podle označení „https“ v adresním řádku prohlížeče). Všechna pole označená jako povinná je nutné vyplnit, aby mohl být váš požadavek zpracován. Pokud tyto údaje neuvedete, nebude možné váš požadavek zpracovat. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné. Můžete nám také zaslat zprávu prostřednictvím kontaktního e-mailu.
Tyto údaje zpracováváme za účelem zodpovězení vašeho dotazu. Pokud váš dotaz směřuje k uzavření nebo splnění smlouvy s námi, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V opačném případě tyto údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu kontaktovat osoby, které se na nás obrátily. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Zákaznický portál

V případě, že chcete používat zákaznický portál ZwickRoell, budeme při jeho aktivaci pro ověření vyžadovat vaši e-mailovou adresu. Na tuto e-mailovou adresu, kterou nám poskytnete, vám poté zašleme e-mail s odkazem pro potvrzení. Další informace naleznete v podmínkách používání.
Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem poskytování služby. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Newsletter

Přihlášení a odhlášení:
Na našich webových stránkách nabízíme možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru. Jakmile se k odběru přihlásíte, budeme vás pravidelně informovat o novinkách týkajících se našich nabídek. Pro přihlášení k odběru newsletteru je vyžadována platná e-mailová adresa. Pro ověření e-mailové adresy obdržíte nejprve registrační e-mail, ve kterém musíte přihlášení potvrdit kliknutím na odkaz (double opt-in). Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru na našich webových stránkách, zpracováváme osobní údaje, jakými jsou vaše e-mailová adresa a jméno, na základě vámi uděleného souhlasu. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna, například prostřednictvím odkazu „odhlásit odběr“ v newsletteru nebo se na nás můžete obrátit na výše uvedených kontaktech. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Při přihlášení k odběru newsletteru ukládáme vaše přihlašovací údaje a datum registrace. Zpracování těchto údajů je nezbytné, abychom mohli doložit udělený souhlas. Právním základem je naše zákonná povinnost doložit váš souhlas (dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR spolu se čl. 7 odst. 1 GDPR).

Analýza
Náš newsletter používá takzvané webové majáky nebo sledovací pixely k analýze vašeho chování při čtení. Sledovací pixely jsou malé obrazové soubory, které jsou integrovány do e-mailu s newsletterem, a umožňují tak záznam a analýzu souborů protokolu.

Když otevřete e-mail s newsletterem, načte se sledovací pixel ze serveru, na kterém byla služba newsletteru umístěna, a zároveň se přenesou některé informace o vás, například zda byl e-mail otevřen, čas otevření a související IP adresa. Kromě toho mohou odkazy v e-mailu poskytnout informace o tom, které produkty jsou zajímavější, tzn. které získají více kliknutí než jiné.

Jak příslušný webový maják / sledovací pixel, tak odkazy v e-mailu lze jednoznačně přiřadit k e-mailové adrese použité k zaslání newsletteru, což znamená, že lze odvodit příslušného příjemce newsletteru.

Tato analýza probíhá na základě vámi uděleného souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna, například prostřednictvím odkazu „odhlásit odběr“ v newsletteru nebo se na nás můžete obrátit na výše uvedených kontaktech. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Poskytovatel služeb
Využíváme externího poskytovatele služeb, který nám umožňuje zasílat vám newsletter s aktuálními informacemi či nabídkami a usnadňuje nám správu newsletterů.

Pracujeme se systémem newsletteru „Evalanche Marketing Automation“ společnosti SCNetworks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg. Jedná se o cloudovou službu pro distribuci newsletteru, která nám umožňuje vytvářet, odesílat a spravovat newsletter.

Fonty společnosti Adobe

Pro jednotné zobrazení písma používáme na našich webových stránkách fonty Adobe společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (Ireland/EU). Při otevírání stránky načte prohlížeč potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a typy písma zobrazily správně. Z technických důvodů je pro takovou integraci nutné zpracovat vaši IP adresu, aby mohl být obsah odeslán do vašeho prohlížeče. Vaše IP adresa je proto poskytnuta společnosti Adobe. Z licenčních důvodů je nutné, aby se zobrazení stránek započítávala, a proto váš prohlížeč mj. přenáší naše ID zákazníka do společnosti Adobe jako provozovatele webových stránek. Během tohoto procesu se nenastavují žádné soubory cookies. Proti tomuto zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku prostřednictvím nastavení používaného prohlížeče nebo určitých rozšíření prohlížeče. Jedním z takových rozšíření je firewall uMatrix založený na technologii Matrix pro prohlížeče Firefox a Google Chrome. Berte prosím na vědomí, že následkem toho může dojít k omezení funkcí webových stránek. Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, bude použito standardní písmo vašeho počítače.

Toto zpracování údajů je prováděno za účelem ochrany našich oprávněných zájmů na jednotném a atraktivním zobrazení našich webových stránek a opírá se o právní základ čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Další informace o ochraně osobních údajů u společnosti Adobe naleznou uživatelé v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Adobe na adrese https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Google Tag Manager

Na našich webových stránkách používáme Google Tag Manager od poskytovatele Google Ireland Limited (Irsko/EU).

Správce značek Google Tag Manager slouží ke správě měřicích kódů na našich webových stránkách prostřednictvím rozhraní. Google Tag Manager je doména bez souborů cookies, na kterou se z technických důvodů přenáší IP adresa. Google Tag Manager pouze zajišťuje spuštění dalších tagů, které mohou následně shromažďovat údaje, aniž by k těmto údajům měl sám přístup. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstane toto nastavení v platnosti pro všechny sledovací značky implementované pomocí nástroje Google Tag Manager.

Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics od poskytovatele Google Ireland Limited (Irsko/EU).

Google Analytics je služba pro webovou analýzu, která nám umožňuje shromažďovat a analyzovat údaje o chování návštěvníků našich webových stránek. Google Analytics k tomuto účelu používá soubory cookies, které umožňují analyzovat používání našich webových stránek. Přitom dochází ke zpracování osobních údajů ve formě online identifikátorů (včetně identifikátorů cookies), IP adres, identifikátorů zařízení a informací o interakci s našimi webovými stránkami.

Některé z těchto údajů jsou informace uložené v koncovém zařízení, které používáte. Používané soubory cookies navíc ukládají do vašeho používaného koncového zařízení další informace. K takovému ukládání informací službou Google Analytics nebo přístupu k informacím, které jsou již uloženy ve vašem koncovém zařízení, dochází pouze s vaším souhlasem.

Společnost Google Ireland zpracovává takto shromážděné údaje naším jménem za účelem vyhodnocování informací o používání našich webových stránek uživateli, sestavování zpráv o aktivitách na našich webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek a internetu. Ze zpracovávaných údajů mohou být přitom vytvořeny pseudonymní profily uživatelů.
Službu Google Analytics používáme pouze v případě, že je aktivována anonymizace IP. To znamená, že IP adresa uživatele je společností Google Ireland zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. IP adresa přenášená prohlížečem uživatele není spojována s jinými údaji.

Informace o akcích uživatelů jsou uchovávány po dobu 2 měsíců a poté jsou automaticky vymazány. Údaje, jejichž doba uložení uplynula, jsou automaticky mazány jednou za měsíc.

Nastavení souborů cookies a další zpracování osobních údajů, jak je zde popsáno, probíhá s vaším souhlasem podle § 25 odst. 1 (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz – TTDSG) nebo čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Další informace o ochraně osobních údajů u společnosti Google naleznou uživatelé v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://www.google.com/policies/privacy.

Matomo

Náš katalog příslušenství a doplňků https://parts.zwickroell.com používá Matomo.

Matomo je software s otevřeným zdrojovým kódem pro optimalizaci webových stránek, který používá soubory cookies k anonymnímu vyhodnocování přístupu návštěvníků webových stránek. Při tomto procesu je IP adresa anonymizována ihned po zpracování a před uložením. K žádnému dalšímu zpracování osobních údajů při použití Matomo tedy nedochází. Informace o tom, jak využíváte tyto nabídky, které generují soubory cookies, se nepoužívají k vyhodnocování nebo profilování osob a nejsou rovněž předávány třetím stranám. Toto zpracování údajů se provádí za účelem ochrany našich oprávněných zájmů v oblasti měření rozsahu a statistické analýzy používání našich webových stránek.

Nastavení souborů cookies a další zpracování osobních údajů, jak je zde popsáno, probíhá s vaším souhlasem.

Hotjar

Na našich webových stránkách používáme službu Hotjar od poskytovatele Hotjar Ltd. (Malta/EU).

Hotjar nám umožňuje analyzovat pohyb na našich webových stránkách pomocí tzv. „teplotních map“ (heatmaps). Můžeme tak například zjistit, kam až uživatelé skrolovali či na která tlačítka a jak často klikali. Tento nástroj nám také umožňuje získat zpětnou vazbu přímo od uživatelů webových stránek. Tímto způsobem získáváme cenné informace, díky kterým můžeme naše webové stránky ještě více zrychlit a učinit je uživatelsky přívětivější.

Pomocí Hotjar můžeme sledovat, na která tlačítka uživatel kliknul, historii pohybu myši, vzdálenost, kam až uživatel skroloval, velikost obrazovky zařízení, typ zařízení a informace o prohlížeči. Získáváme také informace o zeměpisné poloze (zemi) a preferovaném jazyce zobrazení našich webových stránek. Oblasti webových stránek, ve kterých se zobrazují osobní údaje o vás nebo třetích stranách, Hotjar automaticky skryje, a proto je nelze nikdy vysledovat.

Hotjar pracuje s cookies a dalšími technologiemi, které shromažďují údaje o chování uživatelů našich webových stránek a jejich zařízeních, zejména IP adresu zařízení (zaznamenává a ukládá se v anonymizované podobě pouze během používání webových stránek), velikost obrazovky, typ zařízení (jedinečné identifikátory zařízení), informace o používaném prohlížeči, zeměpisné poloze (pouze zemi) a preferovaném jazyce pro prohlížení webových stránek.

Nastavení souborů cookies a další zpracování osobních údajů, jak je zde popsáno, probíhá s vaším souhlasem.

Další informace o službě Hotjar a o ochraně osobních údajů Hotjar jsou k dispozici na stránce nápovědy Hotjar na adrese https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar.

Google Ads

Používáme marketingové služby společnosti Google Ireland Limited (Irsko/EU).

Konverze Google Ads nám umožňují umisťovat pro uživatele relevantní reklamy v reklamní síti Google (např. ve výsledcích vyhledávání nebo na jiných webových stránkách), zlepšovat přehledy výkonnosti kampaní a zamezit tomu, aby se reklamy uživateli přehrávaly vícekrát. Každý zákazník Google Ads si nastaví jiné soubory cookies pro konverzi. Tyto soubory cookies proto nelze sledovat na různých webových stránkách různých klientů Google Ads. ID souboru cookie se používá k záznamu toho, které reklamy se zobrazují v jakém prohlížeči. To může zabránit tomu, aby se stejná kampaň přehrávala vícekrát. Kromě toho mohou být identifikátory souborů cookies použity k zaznamenávání tzv. konverzí, tzn. zda uživatel po shlédnutí reklamy později navštíví webové stránky inzerenta a provede na nich nákup.

Remarketing nám umožňuje cílit na uživatele, kteří již s našimi webovými stránkami interagovali. Naše reklamy se zobrazují v případě, když cílová skupina navštíví webové stránky Google nebo webové stránky v reklamní síti Google. Za tímto účelem spustí společnost Google při zobrazování našich webových stránek kód a do webových stránek jsou integrovány takzvané (re)marketingové značky. Pomocí těchto značek je v zařízení uživatele uložen individuální soubor cookie. Soubory cookie mohou být nastaveny různými doménami, včetně google.com, doubleclick.net, googlesyndication.com nebo googleadservices.com. Tento soubor zaznamenává údaje o tom, které webové stránky uživatelé navštívili, jaký obsah je zajímá a jaké nabídky využili. Kromě toho se ukládají technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, čas návštěvy a další informace o využití online nabídky. Všechny údaje o uživatelích jsou zpracovávány pouze jako pseudonymní údaje a neobsahují žádné informace, na základě kterých bychom mohli uživatele osobně identifikovat. Zobrazené reklamy se tedy nezobrazují cíleně pro určitou osobu, ale pro vlastníka souboru cookie.

Použití Google Marketing Services je možné pouze s vaším souhlasem podle § 25 odst. 1 TTDSG nebo čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Další informace o ochraně osobních údajů u společnosti Google naleznou uživatelé v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://www.google.com/policies/privacy.

Google Maps

Pro zobrazení map a virtuální prohlídky využíváme na našich webových stránkách Google Maps společnosti Google Ireland Limited (Ireland/EU) Z technických důvodů je pro takovou integraci nutné zpracovat vaši IP adresu, aby mohl být obsah odeslán do vašeho prohlížeče. Vaše IP adresa je proto poskytnuta společnosti Google a ta může nastavit své vlastní soubory cookies.

Použití Google Maps je možné pouze s vaším souhlasem podle § 25 odst. 1 TTDSG nebo čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Další informace o ochraně osobních údajů u společnosti Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.com/policies/privacy.

YouTube

Pro integraci videí používáme na našich webových stránkách službu YouTube společnosti Google Ireland Limited (Irsko/EU).

Z technických důvodů je pro takovou integraci nutné zpracovat vaši IP adresu, aby mohl být obsah odeslán do vašeho prohlížeče. Vaše IP adresa je proto poskytnuta společnosti Google a ta může nastavit své vlastní soubory cookies. YouTube využíváme v „rozšířeném režimu ochrany údajů“, takže YouTube nenastavuje žádné soubory cookies pro analýzu chování uživatelů.

Použití YouTube je možné pouze s vaším souhlasem podle § 25 odst. 1 TTDSG nebo čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Další informace o ochraně osobních údajů u společnosti Google naleznou uživatelé v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.com/policies/privacy.

Matterport

Pro integraci virtuálních prohlídek používáme na našich webových stránkách službu Matterport od společnosti Matterport, Inc. (USA).

Z technických důvodů je pro takovou integraci nutné zpracovat vaši IP adresu, aby mohl být obsah odeslán do vašeho prohlížeče. Vaše IP adresa je proto poskytnuta společnosti Matterport a ta může nastavit své vlastní soubory cookies.

Použití Matterport je možné pouze s vaším souhlasem podle § 25 odst. 1 TTDSG nebo čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Při používání služeb Matterport nelze vyloučit předání údajů do USA. Vezměte prosím na vědomí informace v části „Předání údajů do třetích zemí“. Další informace o ochraně osobních údajů u společnosti Matterport mohou uživatelé najít v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Matterport na adrese https://matterport.com/privacy-policy.

Studio 2038 GmbH

Abychom zlepšili prezentaci svých výrobků na webových stránkách a mohli prezentovat své zkušební stroje ve vašem laboratorním prostředí prostřednictvím rozšířené reality (AR), využíváme služeb 3D a AR společnosti Studio 2038 GmbH, které nám jsou k dispozici prostřednictvím společnosti Vrxs GmbH (Německo/EU). Společnost Studio 2038 GmbH shromažďuje údaje ze souborů protokolu serveru potenciálních zákazníků, když navštíví naše webové stránky s produkty. Tyto údaje se týkají zejména chování zákazníků na našich webových stránkách. Například jsou shromažďovány následující údaje:

 • Počet a časové razítko kliknutí na jednotlivé produkty
 • Doba prohlížení
 • Interakce s produktem (kliknutí na animaci, otevření poznámek/komentářů)
 • Odkaz na kliknutí (poslední stránka před otevřením stánky k produktu)
 • Koncové zařízení, které bylo použito pro přístup (tablet / mobilní telefon / stolní počítač)

Společnost Studio 2038 GmbH provádí analýzu shromážděných údajů a poskytuje nám je k dispozici na účtu na platformě Studio 2038 GmbH. IP adresa je při prvním požadavku na server anonymizována, takže ji nikdy nelze přiřadit k uživateli.
Použití Studio 2038 GmbH je možné pouze s vaším souhlasem podle § 25 odst. 1 TTDSG nebo čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

III. Zpracování údajů na stránkách sociálních médií

S naší firemní stránkou vystupujeme na několika platformách sociálních médií. Tímto bychom rádi nabídli další možnosti informovat o naší společnosti a výměny informací.

Když navštívíte náš profil na platformě sociálních médií nebo s ním interagujete, mohou být zpracovávány vaše osobní údaje. Osobními údaji jsou i informace spojené s pravidelně používaným profilem na sociálních sítích. Patří sem také zprávy a prohlášení učiněná při používání profilu. Kromě toho se během vaší návštěvy profilu sociálního média často automaticky shromažďují určité informace o něm, které mohou být rovněž osobními údaji.

1. Návštěva stránky sociálních médií

a. Instagram

Navštívíte-li naši stránku na Instagramu, na které prezentujeme naši společnost nebo jednotlivé produkty z našeho sortimentu, dochází ke zpracovávání určitých vašich údajů.

V případě naší stránky na Instagramu nám společnost Meta poskytuje statistiky a přehledy v anonymizované podobě. Ty můžeme využít pro zjištění a zkoumání aktivit, které lidé na naší stránce provádějí (tzv. „Page Insights“). Tyto Page Insights jsou vytvářeny na základě určitých informací o lidech, kteří navštívili naši stránku. Toto zpracování osobních údajů provádí společnost Meta a my vystupujeme jako společní správci. Toto zpracování slouží našemu oprávněnému zájmu analyzovat typy aktivit prováděných na našich stránkách a na základě těchto zjištění je zlepšovat. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Informace získané prostřednictvím služby Page Insights nelze přiřadit k jednotlivým profilům uživatelů, které interagují s naší stránkou na Instagramu. Se společností Meta jsme uzavřeli dohodu o zpracování jako společní správci. V této dohodě je uvedeno rozdělení právních povinností týkajících se ochrany údajů mezi námi a společností Meta. Podrobnosti o zpracování osobních údajů za účelem vytvoření služby Page Insights a o dohodě uzavřené mezi námi a společností Meta jsou k dispozici na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. V souvislosti s tímto zpracováním osobních údajů můžete u společnosti Meta uplatnit také svá práva subjektu údajů (viz část „Vaše práva“). Další informace o zpracování osobních údajů naleznete v prohlášení společnosti Meta o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Dovolujeme si vás upozornit, že v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Meta mohou být údaje o uživatelích zpracovávány také v USA nebo v jiných třetích zemích. Společnost Meta předává údaje o uživatelích pouze do zemí, pro které bylo Evropskou komisí vydáno rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR nebo na základě vhodných záruk v souladu se čl. 46 GDPR.

b. LinkedIn

Společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company (Ireland/EU – „LinkedIn“) je v zásadě jediným správcem systému zpracování osobních údajů při návštěvě naší stránky na LinkedIn. Další informace o zpracování osobních údajů společností LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Když navštívíte stránku naší společnosti na LinkedIn, tuto stránku sledujete nebo se na ní zapojíte, zpracovává LinkedIn osobní údaje, aby nám mohl poskytnout statistiky a informace v anonymizované podobě. To nám poskytuje přehled o typech akcí, které lidé na našich stránkách provádějí (tzv. Page Insights). Za tímto účelem LinkedIn zpracovává zejména údaje, které jste již společnosti LinkedIn poskytli prostřednictvím informací ve svém profilu, jako jsou údaje o funkci, zemi, odvětví, profesní věk, velikosti společnosti a statusu zaměstnání. Kromě toho LinkedIn zpracovává informace o tom, jakým způsobem interagujete s naší firemní stránkou na LinkedIn, např. zda ji sledujete. Díky Page Insights nám LinkedIn neposkytuje žádné vaše osobní údaje. Máme přístup pouze k souhrnným přehledům Page Insights. Na základě informací z Page Insights nemůžeme vyvozovat závěry o jednotlivých členech. Toto zpracování osobních údajů v rámci Page Insight provádí společnost LinkedIn a my vystupujeme jako společní správci. Toto zpracování slouží našemu oprávněnému zájmu analyzovat typy aktivit prováděných na stránce naší firmy na LinkedIn a na základě těchto zjištění naši firemní stránku zlepšovat. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Se společností LinkedIn jsme uzavřeli dohodu o zpracování jako společní správci. V této dohodě je uvedeno rozdělení právních povinností týkajících se ochrany údajů mezi námi a společností LinkedIn. Souhlas můžete odvolat na stránce: legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. Dle dohody platí následující:

 • LinkedIn a my jsme se dohodli, že LinkedIn zodpovídá za to, abyste mohli uplatnit svá práva podle GDPR. Za tímto účelem můžete kontaktovat LinkedIn online prostřednictvím následujícího odkazu (https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/PPQ?lang=en) nebo prostřednictvím kontaktů uvedených v zásadách ochrany osobních údajů. Na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti LinkedIn Ireland se můžete obrátit prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO. Ohledně uplatnění svých práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci Page Insights se na nás můžete obrátit také prostřednictvím uvedených kontaktních údajů. V takovém případě předáme váš požadavek společnosti LinkedIn.
 • Se společností LinkedIn jsme se dohodli, že dozorovým orgánem odpovědným za monitorování zpracování pro Page Insights je irská Komise pro ochranu údajů. Vždy máte právo podat stížnost u irské Komise pro ochranu údajů (viz www.dataprotection.ie) nebo u jiného dozorového úřadu.

Dovolujeme si vás upozornit, že v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn mohou být osobní údaje o zpracovávány společností LinkedIn také v USA nebo v jiných třetích zemích. Společnost LinkedIn předává údaje o uživatelích pouze do zemí, pro které bylo Evropskou komisí vydáno rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR nebo na základě vhodných záruk v souladu se čl. 46 GDPR.

2. Komentáře a soukromé zprávy

Zpracováváme také informace, které jste nám poskytli prostřednictvím stránek naší firmy na různých platformách sociálních médií. Takovými informacemi mohou být použité uživatelské jméno, kontaktní údaje nebo zpráva pro nás. Při zpracování těchto údajů jsme jediným odpovědným správcem. Tyto údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu kontaktovat osoby, které se na nás obrátily. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 GDPR. K dalšímu zpracování údajů může dojít v případě, že jste k tomu učinili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) nebo pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

IV. Další zpracování údajů

1. Údaje o zákaznících a zúčastněných stranách

Jestliže se na naši společnost obrátíte jako zákazník nebo zúčastněná strana, budeme vaše údaje zpracovávat v rozsahu potřebném pro navázání nebo realizaci smluvního vztahu. Jedná se o pravidelné zpracování základních osobních, smluvních a platebních údajů, které nám byly poskytnuty, jakož i kontaktních a komunikačních údajů našich kontaktních osob u zákazníků a obchodních partnerů. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Údaje o zákaznících a zúčastněných stranách zpracováváme pro účely analýzy a marketingu. Toto zpracování se provádí na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a slouží našemu zájmu dále rozšiřovat nabídku a cíleně vás informovat o našich nabídkách. K dalšímu zpracování údajů může dojít v případě, že jste k tomu učinili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) nebo pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

2. Použití e-mailové adresy pro marketingové účely

E-mailovou adresu, kterou nám poskytnete při registraci nebo objednávce, můžeme použít k tomu, abychom vás informovali o podobných produktech a službách, které nabízíme. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR spolu s § 7 odst. 3 zákona proti nekalé soutěži (Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, UWG). Proti tomu můžete kdykoli vznést námitku, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na předání podle základních tarifů. Odhlásit se můžete kliknutím na odkaz pro odhlášení obsažený v každé zprávě nebo zasláním e-mailu na adresu info@zwickroell.com.

3. Žádosti o zaměstnání

Pokud se u nás ucházíte o zaměstnání, zpracováváme vaše údaje, které jste nám poskytli v rámci vaší žádosti, výhradně pro účely související s vaším zájmem o současné nebo budoucí zaměstnání v naší společnosti a pro zpracování vaší žádosti o zaměstnání. Vaši žádost budou mít k dispozici a budou ji zpracovávat pouze příslušné kontaktní osoby v naší společnosti. Všichni zaměstnanci pověření zpracováním údajů jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých údajích. V případě, že vám nebudeme moci nabídnout žádné zaměstnání, budeme vámi poskytnuté údaje uchovávat až šest měsíců po případném zamítnutí za účelem zodpovězení dotazů týkajících se vaší žádosti a jejího zamítnutí. To však neplatí, brání-li vymazání právní předpisy, je-li další uchovávání nezbytné pro účely poskytnutí důkazů nebo pokud jste výslovně souhlasili s delším uchováváním údajů. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 26 odst. 1 věta 1 BDSG. V případě, že budeme vaše údaje uchovávat déle než šest měsíců a vy jste s tím výslovně souhlasili, rádi bychom vás upozornili, že tento souhlas můžete v souladu se čl. 7 odst. 3 GDPR kdykoli svobodně odvolat. Zákonnost zpracování, ke kterému došlo na základě souhlasu do okamžiku odvolání, zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Březen 2024

Nahoru