Přejít na obsah stránky

Mez pevnosti v tahu Rm

Mez pevnosti v tahu Rm je charakteristická hodnota materiálu pro hodnocení pevnostního chování. Pevnost v tahu je maximální mechanické tahové napětí, které vykazuje zkušební těleso při zatížení. Pokud je pevnost v tahu překročena, dochází k selhání materiálu: odolnost proti působící síle se snižuje, až nakonec dojde k porušení vzorku. Před dosažením skutečné hodnoty pevnosti v tahu dochází v materiálu k plastické deformaci (zbytkové).

Výpočet Různé materiály Úroveň zpevňování Další charakteristické hodnoty Příklady Zkušební stroje Zkouška tahem Mez kluzu

Jak se vypočítá mez pevnosti v tahu?

Pevnost v tahu Rm se stanoví zkouškou tahem (např. podle řady norem ISO 6892 (pro kovové materiály) nebo řady norem ISO 527 (pro plasty a kompozity)).

Vypočítá se z maximální dosažené tahové síly Fm a počátečního průřezu zkušebního tělesa S0:
Pevnost v tahu Rm = maximální tahová síla Fm / počáteční průřez vzorku S0

Pevnost v tahu se udává v MPa nebo v N/mm².

V diagramu napětí-deformace (síla-prodloužení) je zobrazeno tahové napětí vzorku v závislosti na jeho relativní změně délky při zkoušce tahem.

Tuto křivku lze využít k určení různých charakteristických hodnot pro zkoušený materiál; například elastické chování nebo pevnosti v tahu. V diagramu napětí-deformace je pevnost v tahu maximální hodnota napětí dosažená při tahové zkoušce během nárůstu tahového namáhání.

Mez pevnosti různých materiálů

Obrázek vpravo ukazuje příklady různých materiálů, jejich rozmanité zatěžovací křivky a pevnosti v tahu Rm v diagramu napětí a deformace.

Mez pevnosti při různých úrovních zpevnění materiálu

U kovových materiálů s výraznou mezí kluzu je maximální tahová síla definována jako nejvyšší dosažená síla až za oblastí s mezí kluzu. Maximální tahová síla po překročení meze kluzu může u méně zpevněných materiálů ležet i pod mezí kluzu, v tomto případě je pak mez pevnosti v tahu nižší než hodnota horní meze kluzu.

Obrázek diagramu napětí-deformace vpravo ukazuje křivku s vysokou úrovní deformačního zpevnění (1) a s velmi nízkou úrovní zpevnění (2) po dosažení meze kluzu.

Naproti tomu u plastů s mezí kluzu a následným zpevňováním odpovídá pevnost v tahu napětí na mezi kluzu.

Další charakteristické hodnoty při hodnocení pevnostních vlastností

Pro hodnocení pevnostních vlastností se vedle pevnosti v tahu stanoví horní a dolní mez kluzu, stejně jako lomové napětí.

Mez kluzu je obecně definována jako napětí, kdy dochází k přechodu z pružné do plastické deformace. Je to obecný termín pro mez pružnosti, horní a dolní mez kluzu (zkouška tahem), mez kluzu v tlaku (zkouška tlakem), mez kluzu v ohybu (zkouška ohybem) nebo mez kluzu v krutu (zkouška krutem).

Naproti tomu smluvní mez kluzu je napětí, které již zahrnuje určitou plastickou deformaci nebo celkové prodloužení. Používá se u kovových materiálů k vymezení plynulého přechodu z pružné do pružně-plastické oblasti.

Termín mez kluzu (napětí na mezi kluzu) se běžně používá v reologii a udává hodnotu napětí, od které materiál začíná téct (zejména u plastů). Tečení je charakterizováno plastickou, nevratnou deformací materiálu při překročení meze kluzu.

U mnoha materiálů se po dosažení maximální síly Fm síla, a tím i jmenovité tahové napětí, s rostoucím prodloužením snižuje, dokud vzorek nepraskne nebo se neroztrhne. Síla při přetržení vztažená k počátečnímu průřezu se také nazývá lomová pevnost v tahu nebo pevnost při přetržení. Toto je důležitý parametr zejména u plastů. V případě křehkých kovových materiálů, elastomerů a houževnatých plastů bez meze kluzu odpovídá lomová pevnost v tahu obecně tahové pevnosti.

Příklady hodnot pevnosti v tahu kovových materiálů

Hodnoty pevnosti v tahu kovových materiálů – příklady
Materiál Materiál č. Původní označení Rm Rp0.2
S235JR 1,0037 St37-2 360 235
S275JR 1,0044 St44-2 430 275
S355J2G3 1,0570 St52-3N 510 355
C22E 1,1151 Ck22 500 340
28Mn6 1,1170 28Mn6 800 590
C60E 1,1221 850 580
X20Cr13 1,4021 750 550
X17CrNi16-2 1,4057 750 550
X5CrNi18-10 1,4301 V2A 520 210
X2CrNiMo17-12-2 1,4404 V4A 520 220
X2CrNiMoN17-13-3 1,4429 580 295
30CrNiMo8 1,6580 1 250 1 050
34CrMo4 1,7220 34CrMo4 1 000 800
42CrMo4 1,7225 1 100 900
S420N 1,8902 StE420 520 420

Zkušební stroje používané pro stanovení pevnosti v tahu

Další informace o zkouškách tahem

Mez kluzu
Konec oblasti elastického chování
k Mez kluzu
Zkouška tahem
k Zkouška tahem
Zkouška tahových vlastností slitin kovů
ISO 6892-1
k Zkouška tahových vlastností slitin kovů
Zkouška tahových vlastností slitin kovů
ASTM E8
k Zkouška tahových vlastností slitin kovů
Zkouška tahových vlastností plastů
ISO 527-1, ISO 527-2
k Zkouška tahových vlastností plastů
Zkouška tahových vlastností plastů
ASTM D638
k Zkouška tahových vlastností plastů

Často kladené dotazy k pevnosti v tahu

Mez pevnosti je maximální tahové napětí, které vykazuje materiál v oblasti plastické stability nebo než dojde k lomu. Mez pevnosti v tahu je tedy významná charakteristická hodnota materiálu pro hodnocení pevnostního chování. Čím vyšší je pevnost materiálu, tím větší je jeho odolnost vůči tahovým silám.

Pevnost v tahu se obvykle udává v MPa (mega Pascal) nebo v N/mm² (Newton na mm čtvereční). Udává, jak velká síla na jednotku plochy je zapotřebí k deformaci nebo porušení materiálu.

Vypočítá se z maximální dosažené tahové síly Fm a počátečního průřezu zkušebního tělesa S0:
Pevnost v tahu Rm = maximální tahová síla Fm / počáteční průřez vzorku S0

Pevnost v tahu se udává v MPa nebo v N/mm².

Nahoru