Přejít na obsah stránky

Zkoušky rázem

Co je zkouška rázem?

Rázové zkoušky jsou krátkodobé zkoušky, které poskytují informace o lomovém chování materiálů nebo součástí při rychlém zatížení a různých teplotách. Pro tyto zkoušky se používají buď kyvadlová kladiva nebo padostroje.

Vzhledem k tomu, že mnoho materiálů, které se denně používají pro řadu různých aplikací, je vystaveno kolísajícím teplotám, a protože chování při lomu nebo poruše závisí také na teplotě, musí být tyto materiály často testovány v celém rozsahu provozních teplot. Tyto zkoušky slouží k určení, při jaké teplotě a do jaké míry se materiál stává křehkým.

Z ukázkového grafu vyplývá, že pokles houževnatosti nízkouhlíkové oceli při -40 °C činí 25 % ve vztahu k houževnatosti při 0 °C. Plasty vykazují podobné chování, ale obecně výraznějšího charakteru. Rázové zkoušky plastů se proto často provádějí při různých teplotách.

Zkouška rázem na kyvadlovém kladivu Zkouška rázem na padostroji Rázová zkouška na vysokorychlostním zkušebním stroji

Zkoušky rázem na kyvadlových kladivech

Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy
Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy
Rázová zkouška kovových těles s vrubem podle Charpy
ISO 148-1
Rázová zkouška kovových těles s vrubem podle Charpy
Zkouška rázem kovových materiálů metodou Charpy a Izod
ASTM E23
Zkouška rázem kovových materiálů metodou Charpy a Izod
Zkouška rázem plastů metodou Charpy
ISO 179-1, ISO 179-2
Zkouška rázem plastů metodou Charpy
Rázová odolnost vrubovaných vzorků z plastů metodou Izod
ASTM D256
Rázová odolnost vrubovaných vzorků z plastů metodou Izod
Vrubová houževnatost plastů metodou Izod
ISO 180
Vrubová houževnatost plastů metodou Izod
Rázová zkouška v tahu plastů
ISO 8256, ASTM D1822
Rázová zkouška v tahu plastů
Zkouška ohybem a rázem v ohybu metodou Dynstat
DIN 53435
Zkoušky ohybem, zkoušky rázem v ohybu a zkoušky vrubové houževnatosti metodou Dynstat podle DIN 53435 se používají pro stanovení vlastností materiálů, ze kterých se dále vyrábí plastové komponenty.
Zkouška ohybem a rázem v ohybu metodou Dynstat

Jaký je rozdíl mezi zkouškami rázem metodou Charpy a Izod?

Nejběžnější rázové zkoušky jsou podle metod Charpy nebo Izod. Zkouška Charpy se provádí podle norem ISO 179-1 a ASTM D6110. Instrumentovaná rázová zkouška metodou Charpy podle ISO 179-2. Zkoušky Izod se provádí podle norem ISO 180, ASTM D256, D4508 a rázem na nevrubovaných tělesech podle ASTMD4812.

Zkouška rázem v ohybu podle Charpy

Charpyho zkouška podle ISO 179-1 je preferovanou zkušební metodou pro plasty – Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot ISO 10350-1. Zkouška se v ideálním případě provádí na vzorcích bez vrubů s nárazem na hranu (1eU). Pokud nedojde k lomu zkušebního tělesa, provede se zkouška znovu na vzorcích s vrubem. V takovém případě ale není možné výsledky testů porovnávat. Když ani v takovém případě nedojde k lomu vzorku, provede se rázová zkouška v tahu.

Instrumentovaná zkouška rázem v ohybu metodou Charpy

Zakreslením závislosti síla-čas lze získat diagram s vynikajícím průběhem a přesností díky dvojité integraci a použitím vysoce kvalitní měřicí technologie. Výsledná data lze interpretovat různými způsoby:

  • Další charakteristické hodnoty, které přispívají k lepšímu pochopení chování materiálu
  • Specifické hodnoty lomové mechaniky
  • Automatické, na obsluze nezávislé určení typu lomu z průběhu křivky v diagramu síla-dráha

Křivky naměřených hodnot ovšem vždy vykazují charakteristické oscilace. Tyto kmity jsou reakcí vzorku při nárazu. Jejich frekvence je v definovaném funkčním vztahu s geometrií vzorku, rozměry a hodnotou modulu pružnosti materiálu. Široký pracovní rozsah je také jedna z velkých výhod instrumentovaných přístrojů. Tyto přístroje měří sílu, nikoli energii, jako je tomu u běžných kyvadlových rázových kladiv. Vzhledem k tomu, že měřicí elektronika umožňuje přesná měření až 1/100 jmenovité síly, je spodní hranice měřitelné energie rázu obvykle určena dobou trvání zkoušky a vlastní frekvencí měřicích prvků. To umožňuje pokrýt celý rozsah měření popsaný v normě ISO 179-2 pomocí dvou kyvadlových kladiv.

Zkouška rázem v ohybu metodou Izod

Podle americké normy ASTM se zkoušení provádí především podle Izodovy zkušební metody, která je popsána v ASTM D256. V rámci této normy se všechny rázové zkoušky provádějí na vzorcích s vruby. Pokud jsou k dispozici pouze malé vzorky, lze použít rázovou zkoušku podle normy ASTM D4508 (Chip Impact Strength). Jedná se o podobnou zkoušku rázem jako je Dynstat.

Produkty pro zkoušky rázem na kyvadlových kladivech

Zkoušky rázem (padajícím závažím) na padostrojích

Zkouška padajícím závažím
Zkouška padajícím závažím
Zkouška padajícím závažím kovových materiálů
EN 10274, ASTM 5L
Zkouška padajícím závažím kovových materiálů
Zkouška průrazem plastů
ISO 6603-2, ISO 7765-2, ASTM D3763
Zkouška průrazem plastů

Produkty pro zkoušky rázem na padostrojích

Zkoušky rázem na vysokorychlostní zkušebních strojích

Vysokorychlostní zkušební stroj (HTM) má univerzální použití při zkoušení plastů. Pokrývá značně širokou oblast zkušebních rychlostí, velký rozsah sil a může být použit jak pro tahové, tak pro tlakové zkoušky s velkou mírou flexibility. Je možné jej snadno vybavit teplotní komorou, a tak umožňuje provádět zkoušky v širokém rozsahu teplot.

Zkouška průrazem plastů
ISO 6603-2, ISO 7765-2, ASTM D3763
Zkouška průrazem plastů

Produkty pro zkoušky rázem na vysokorychlostní zkušebních strojích

V současné době nejsou k dispozici žádné prvky.

Nahoru