Přejít na obsah stránky

Průtahoměr laserXtens

Měření zcela bez značkování, bez kontaktu a s nejvyšší přesností – tyto vlastnosti jsou klíčovým základem laserXtens. Patentovaný laserXtens je založen na velmi vysoké citlivosti a úrovni přesnosti. Nabízí širokou škálu možností vyhodnocení. Vzhledem k tomu, že není nutné ruční značkování vzorků, ušetří se spousta času.

Vlastnosti a výhody

Vlastnosti a výhody

Zkoušení bez externího (ručního) značkování
Jednoduché ovládání
Vysoká přesnost
Automatické vystředění

Zkoušení bez externího (ručního) značkování

Zkoušení bez externího (ručního) značkování

 • Unikátní technologie laserXtens zbavuje nutnosti ručně značkovat vzorek.
 • Významná úspora času a nákladů, zejména při vysokém počtu zkoušek.
 • Výhody jsou patrné především u požadavků na mnoho měřicích bodů nebo celé povrchy vzorků.
 • Snadné použití v teplotních komorách, kde podmínky prostředí mohou aplikované měřicí značky značně zhoršit.
 • Ideální pro automatizované systémy – není nutná manuální příprava vzorků.

Jednoduché ovládání

Snadné ovládání

 • Ochrana proti neoprávněné manipulaci: Pouzdra kompletních systémů, stejně jako nastavení objektivů jsou zakápnuta barvou, aby nedošlo k manipulaci. Toto je důležitý předpoklad pro spolehlivé výsledky testů.
 • Jednoduché seřízení vůči vzorku: Připojením k příčníku je laserXtens vystředěn vůči vzorku a měřicím značkám. To lze díky snadnému nastavení výšky provést velmi rychle (neplatí pro laserXtens 1-15 HP).
 • Kompenzace různých tlouštěk vzorků a zkoušení vzorků ve smyku.
 • Systém bez opotřebení = nenáročný na údržbu. Systémy se vyznačují také velmi dlouhou životností.

Vysoká přesnost

Vysoká přesnost až do posledního detailu

 • laserXtens se vyznačuje vysokou přesností v mikro- a makrorozsahu měření.
 • Průtahoměry ZwickRoell překračují požadavky norem a jsou kalibrovány v celém rozsahu měření podle normy ISO 9513 ve třídě přesnosti 0,5.
 • Kalibrace ve třídě přesnosti 0,5 podle ISO 9513 s prvním kalibračním bodem již od 20 µm.
 • Průmyslové kamery a vysoce kvalitní objektivy s nízkým zkreslením.
 • Je možné zkoušet vzorky o šířce/průměru od 1 mm; po předběžném ověření lze zkoušet i menší vzorky.
 • Na rozdíl od kontaktních průtahoměrů dokáže laserXtens HP s vysokou přesností měřit deformaci na krátkých vzorcích (měřená délka od 3 mm).
 • Průtahoměry se montují ke stroji pomocí stabilních, nevibrujících držáků.
 • Kryt poskytuje ochranu proti nečistotám a prachu a proti neúmyslnému posunutí součástí.
 • Přesná synchronizace všech měřicích kanálů.
 • Tunel minimalizuje vlivy prostředí, jako je třeba proudění vzduchu.

Automatické vystředění

Automatické centrování prodlužuje dráhu a zvyšuje přesnost měření.

 • laserXtens sleduje poloviční rychlostí posuv příčníku, k němuž je připojen, čímž automaticky udržuje zaostření a optimálně využívá měřicí rozsah (a tím jej také rozšiřuje).
 • To vede ke zvýšení přesnosti systému; značky měřené délky se v obraze méně posouvají a jsou zachyceny ve středu objektivu (kde dochází k menšímu zkreslení).

Možnosti softwaru

Možnosti softwaru

Nová analýza zkoušky (Re-Run)
Rozložení deformačního pole
Záznam videa
2D bodová matrice
Volba druhé osy měření
Měření průhybu

Nová analýza zkoušky (Re-Run)

Softwarový přídavný modul Test Re-Run umožňuje následný přepočet deformace na základě série snímků zaznamenaných během zkoušky s použitím jiné počáteční měřené délky (pokud je sledováno více značek). To může být zvláště výhodné při zkouškách součástí, například když je třeba vyhodnotit lokální deformaci v různých místech, nebo při standardních tahových zkouškách, kdy dochází k porušení vzorku mimo původní počáteční měřenou délku.

Přepočítanou deformaci lze samozřejmě následně synchronizovat s ostatními naměřenými hodnotami zkušebním softwarem testXpert.

Rozložení deformačního pole

Volba Distribuce deformace (Rozložení deformačního pole) umožňuje stanovit lokální deformace průběžně na více měřených místech zkoušené délky vzorku. Ty jsou v testXpert k dispozici jako měřicí kanály. Během zkoušky je možné automaticky detekovat a vyhodnotit až 16 měřicích míst. Tato možnost také umožňuje automatické symetrické nastavení počáteční měřené délky a krčku v reálném čase (podle ISO 6892-1, Příloha I).

Záznam videa

Videozáznam je záznam zkoušky (bez dalšího přepočítávání dat). Videozáznam je synchronizován s měřenými daty, což umožňuje zpětné zobrazení průběhu zkoušky. Tato volba nevyžaduje žádný další hardware, protože záznam a synchronizace probíhají výhradně prostřednictvím systému videoXtens.

2D bodová matrice

Tato funkce umožňuje dvourozměrné měření pohybu bodů rovinného povrchu vzorku. Tím lze určit lokální deformace a nehomogenity vzorku při zatížení. Jako měřené hodnoty se využívají souřadnice X a Y bodů a vzdálenosti mezi nimi.

V libovolném uspořádání nebo ve formě matice lze měřit až 100 bodů. Zobrazení v testXpert III je omezeno na 15 kanálů.

Tato funkce používá k měření pouze jednu kameru; všechny ostatní jsou vypnuté.

Volba druhé osy měření

Tato volba umožňuje provádět dvouosá měření: Vedle podélné deformace lze zaznamenávat také deformaci příčnou – například změnu šířky. Samozřejmě, že je možné měřit jenom samotnou změnu šířky.

Pro měření příčné deformace jsou k dispozici dvě verze:

 • Přímé měření okrajů vzorku bez dodatečného značení (vyžadováno pro stanovení hodnoty r). Tato varianta vyžaduje zadní podsvícení.
 • Měření na povrchu vzorku s bodovými značkami nebo nastříkaným rastrem. Při této variantě je vzorek osvětlen přímo.

Měření průhybu

videoXtens lze používat také pro zkoušky ohybem. Existuje několik možností měření průhybu vzorku podle typu zkoušky, stavu a vlastností vzorku:

 • Měření využívající osvětlené měřicí značky na vzorku
 • Měření využívající zadního podsvícení spodního okraje vzorku
 • Měření průhybu v ose zkoušení nebo polynomickou aproximací křivky

Maximální průhyb, který lze měřit: pro videoXtens odpovídá maximální průhyb zornému poli; u videoXtens Array 1/3 celkového zorného pole (v tomto případě se průhyb měří pouze jednou kamerou).

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení
Nahoru