Přejít na obsah stránky

DuraJet G5

Tvrdoměr Rockwell Ke stažení
Zkušební metody
 • Rockwell
 • Super Rockwell
 • Zkoušky tvrdosti plastů
 • Zkoušky tvrdosti uhlíkatých materiálů
 • Vickers (HVT)
 • Brinell (HBT)
Zkušební zatížení
 • 1 ... 250 kg
Normy
 • ISO 6508
 • ISO 2039
 • ASTM E18
 • DIN 51917

DuraJet – všestranný tvrdoměr

Robustní a všestranný – to jsou klíčové vlastnosti modelu DuraJet. Díky elektronické aplikaci zatížení a rozsahu od 9,8 N do 2 450 N (1 kg až 250 kg), pokrývá tento přístroj celý rozsah všech metod podle Rockwella. Tento tvrdoměr ale umí mnohem více: Lze na něm provádět všechna měření tvrdosti z hloubky vtisku i metodami Vickers a Brinell a také zkoušky tvrdosti plastů či uhlíkatých materiálů.
Flexibilita v kombinaci se snadnou obsluhou umožňují nasazení zkušebního přístroje DuraJet v situacích, kdy se dosud muselo používat několik zařízení s různými konfiguracemi.

Přednosti produktu

Přednosti produktu

Elektronická aplikace zatížení
Intuitivní navádění uživatelů
Osvětlení pracovního prostoru
Plně automatické zkušební postupy
Systémová integrace
Řídicí komponenty PLC
Zkoušení upnutého i neupnutého vzorku
Síťové připojení

Elektronická aplikace zatížení

Princip elektronicky řízeného a trvale monitorovaného zatěžování byl patentován společností EMCO-TEST v roce 1992 a poskytuje řadu významných výhod. Síla je aplikována s vysokou přesností a průběžně monitorována, čímž se zabraňuje překročení povolené hodnoty zatížení i při instalaci indentoru a zajišťuje odolnost proti vibracím. Opakovatelnost nezávislá na obsluze je zajištěna elektronickým řízením celého zkušebního cyklu. Kromě toho je zaručeno dodržení časů předběžného a hlavního zatížení, které jsou striktně stanoveny normami ASTM a EN ISO. To není případ manuální iniciace zkoušky. DuraJet využívá nejnovější generaci řídicích jednotek založených na PLC. Modulární konstrukce a robustnost komponentů zajišťují vysokou provozní spolehlivost přístroje, snadný servis a dlouhodobou dostupnost náhradních dílů.

Intuitivní navádění uživatelů

Osvědčený a intuitivní pracovní postup vede uživatele krok za krokem přes všechna potřebná nastavení zkušební metody, převodů, geometrických korekcí atd. až po ukládání dat a vytváření protokolů. To šetří čas a snižuje chybovost obsluhy. Kompletní řídicí systém přístroje a ovládací software ecos Workflow DuraJet Edition jsou implementovány v robustním průmyslovém PLC (programovatelná řídicí jednotka). Skutečnost, že nejsou použity žádné PC komponenty, zvyšuje spolehlivost, zejména v náročných podmínkách výrobních provozů.

Osvětlení pracovního prostoru

Integrovaná LED dioda osvětluje oblast kolem měřeného bodu, což umožňuje přesné umístění zkušebních těles i za ztížených světelných podmínek. LED dioda neoslňuje obsluhu a lze ji plynule stmívat.

Plně automatické zkušební postupy

Měření se spustí automaticky po upnutí dílu. Po dokončení měření se díl automaticky uvolní a dráhu uvolnění je možné nastavit. To představuje velkou úsporu času při zkouškách sérií vzorků a usnadňuje manipulaci s těžkými díly ve spojení s volitelným nožním spínačem.

Systémová integrace

Dodatečné rozhraní umožňuje začlenit zařízení DuraJet do automatizovaných systémů a provádět úplné zkoušky, aniž by bylo nutné vyjímat jednotlivé testované kusy z výrobního procesu. Další možností rozšíření je připojení nožního spínače.

Řídicí komponenty PLC

Výlučné použití standardních modulů PLC k řízení tvrdoměru zajišťuje vysokou provozní spolehlivost a snadné provádění oprav. To navíc zajišťuje dlouhodobou a rychlou dostupnost náhradních dílů.

Zkoušení upnutého i neupnutého vzorku

Upnutím zkušebního vzorku se eliminuje jeho případný pohyb během zatěžování. Pokud potřebujete měřit tvrdost na obtížně přístupných místech, můžete upínací vložky demontovat a provádět zkoušky bez upínání. Oba způsoby měření zajišťují spolehlivé výsledky zkoušek.

Síťové připojení

Přes rozhraní RJ45 lze data ukládat přímo na síťový disk ve formátu .csv a dále je zpracovávat pomocí dalších aplikací (např. tabulkových procesorů).

Umožnění různých metod měření tvrdosti

 • Kromě kompletního rozsahu metod Rockwell pokrývá DuraJet také Brinell a Vickers měřením z hloubky vtisků v rozsahu zatížení 1 – 250 kg.
 • Může být využit také pro zkoušky tvrdosti plastů a uhlíkatých materiálů.
 • Ve zkušebním softwaru ecos Workflow edice DuraJet lze výsledky převádět i do jiných stupnic a hodnot, včetně pevnosti materiálu v tahu.

Vlastnosti tvrdoměrů DuraJet

Vlastnosti tvrdoměrů DuraJet

Rychlý režim měření
Spuštění měření při dotyku se vzorkem
Funkce šablon
Modul Jominy
Přímý tisk protokolů o zkouškách

Rychlý režim měření

S touto funkcí lze provádět rychlé a přesné zkoušky metodou Rockwell se zkrácenou dobou aplikace a uvolnění zatížení. Upozorňujeme, že měření s touto funkcí není v souladu s normami.

Spuštění měření při dotyku se vzorkem

Jediným tlačítkem můžete upnout vzorek i změřit jeho tvrdost. Měření se spustí ihned po upnutí vzorku a po ukončeném měření se vzorek automaticky uvolní (do nastavené vzdálenosti). To je obzvlášť užitečné u testování sérií stejných dílů, protože se tím šetří značné množství času.

Funkce šablon

Před zahájením zkoušky lze vytvořit nebo vybrat skupinu pro ukládání dat. Všechny výsledky se pak shromažďují v oddělených seznamech a lze je kdykoli přehledně zobrazit, exportovat nebo z nich vytvořit protokol. Skupiny dat měření mohou být přiřazeny konkrétním uživatelům, skupinám uživatelů, komponentům, šaržím výrobků nebo oddělením. Všechny zkoušky provedené s výchozím nastavením jsou samozřejmě shromažďovány ve výchozím seznamu výsledků. Žádné informace nejsou ztraceny.

Modul Jominy

Volitelný modul Jominy se skládá z přípravku pro vzorky tohoto typu a softwarového modulu pro edici ecos Workflow DuraJet. Softwarový modul vede uživatele nastavením zkušebního postupu a zajišťuje provedení zkoušek v souladu s normami. Výsledky zkoušky jsou prezentovány ve formě křivek tvrdosti s tolerančními čarami i v tabulkovém zobrazení a lze je uložit ve formě protokolu. Přípravek je vhodný pro vzorky Jominy s délkou 95 až 105 mm. Umístění měřicích bodů je snadné, rychlé a přesné. Kromě vzdáleností jednotlivých bodů dle norem si můžete vytvořit i vzory rozložení bodů dle vlastních preferencí.

Přímý tisk protokolů o zkouškách

Protokol o zkoušce ve formátu stránky A4 můžete vytisknout pomocí připojené tiskárny. Protokoly lze také ukládat ve formátu PDF na USB paměťová zařízení nebo síťové disky.

Technická data DuraJet

Ostatní tvrdoměry Rockwell

Zajímavé příklady použití

Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Rockwell
ISO 6508, ASTM E18
k Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Rockwell

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení
 • Informace o produktu: DuraJet PDF 1 MB
Nahoru