Přejít na obsah stránky

Torzní stroje

Ke stažení
Oblasti použití
 • Plasty
 • Kovy a slitiny
 • Automobilový průmysl
 • Medicínský průmysl
Zkušební zatížení
 • 2,5 – 250 kN
 • 2 – 2 000 Nm
Druh zkoušky
 • Jednoosá nebo dvouosá zkouška krutem

Co je zkouška krutem?

Kroucení je v té nejjednodušší podobě točení. Mnoho materiálů, komponentů používaných každých den, sestav dílů a výrobků pro koncové uživatele z různých průmyslových odvětví je navrženo tak, že u nich dochází k namáhání při krutu. Mezi tyto výrobky patří šrouby, pružiny, součásti injekčních stříkaček, dráty, hadičky a mnoho dalších.

Ve světě zkoušení materiálů používáme torzní stroje, které simulují tento krouticí pohyb a pomáhají výrobcům určit důležité vlastnosti materiálů, jako:

 • Maximální krouticí moment
  Největší hodnota krouticího momentu (krouticí síly), které lze dosáhnout před porušením vzorku. Jakmile je například u šroubu nebo svorníku zjištěn maximální krouticí moment, lze určit bezpečnostní faktor a zapracovat jej do specifikací pevnosti v krutu pro daný výrobek.
 • Pevnost v krutu
  Mez pevnosti vzorku a maximální napětí v krutu, které může vzorek vystavený torznímu namáhání vydržet do porušení.
 • Smykové napětí při krutu
  Smykové napětí, které působí na příčný průřez vzorku v důsledku namáhání v krutu. Namáhání krutem vytváří v průřezu vzorku nerovnoměrné rozložení napětí, od nulového ve středu, až po maximální torzní smykové napětí na jeho okraji.
 • Modul pružnosti ve smyku
  Tuhost, pružnost ve smyku, je definovaná jako poměr smykového napětí a smykové deformace. Při porovnávání stejných výrobků platí, že čím vyšší je modul pružnosti materiálu, tím větší je tuhost. Čím vyšší je tuhost materiálu nebo konstrukce, tím větší síla je zapotřebí k vyvolání deformace.
 • Úhel při porušení vzorků
  Úhel při porušení ukazuje míru tvárnosti materiálu při působení krouticího momentu. Podle normy ASTM F543-13 může například ortopedický kostní šroub s větším úhlem při porušení dříve hmatem upozornit chirurga, že se blíží své maximální pevnosti v krutu.

V závislosti na aplikaci zkoušky krutem lze torzní zkušební stroje nastavit tak, aby testovaly vzorky materiálu až do porušení nebo na základě definovaného krouticího momentu a doby trvání. Lze také provádět zkoušky sestav hotových výrobků, jako jsou injekční pera nebo šroubovací uzávěry, aby se zjistila správná funkčnost.

Torzní zkušební zařízení ZwickRoell

Naše stroje pro zkoušky krutem pokrývají širokou řadu torzních testů a lze je přizpůsobit vašim specifickým aplikacím.

 • Torzní zkušební stroj TorsionLine
  s horizontálním uspořádáním osy zatěžování, bezúdržbovým střídavým servopohonem a rozsahem krouticího momentu od 20 Nm do 500 Nm nebo od 1 000 Nm do 2 000 Nm pro jednoosé torzní zkoušky.
 • zwickiLine vybavené
  torzním pohonem 2 Nm nebo 20 Nm pro zkušební zatížení až 5 kN pro axiální zkoušky a axiální torzní zkoušky (tahové nebo tlakové kombinované s torzními).
 • Modely AllroundLine
  jako stolní nebo samostatně stojící stroje vybavené torzním pohonem 200 Nm nebo 2 000 Nm pro zkušební zatížení až 250 kN pro axiální zkoušky a axiální torzní zkoušky (tah nebo tlak v kombinaci s krutem).
 • Torzní pohony
  Modulární torzní pohony s krouticími momenty od 2 Nm do 2 000 Nm pro snadné dovybavení stávajících zkušebních strojů zwickiLine nebo AllroundLine.

Vlastnosti a výhody

Vlastnosti a výhody

Torzní pohon
Zkušební stroj zwickiLine s torzním pohonem
Zkušební stroje AllroundLine s torzním pohonem
Torzní zkušební stroje TorsionLine

Torzní pohon

 • Díky modulární konstrukci lze torzní pohony kdykoli dodatečně instalovat na stávající zkušební stroje
 • Modulární systém umožňuje využít řadu produktů ze standardní nabídky společnosti ZwickRoell, jako jsou například upínací čelisti, zkušební přípravky, teplotní komory a další
 • Ovládání systémů pomocí našeho zkušebního softwaru testXpert na standardním PC (není vyžadován zvláštní připojovací modul)
 • Měření úhlu natočení a dráhy s vysokým rozlišením pro maximální přesnost a opakovatelnost
 • Snadná manipulace a uživatelsky přívětivý provoz pro maximální flexibilitu
 • Synchronizace dvou zkušebních os
Zkušební stroj zwickiLine pro víceosé zkoušky krutem

Zkušební stroj zwickiLine s torzním pohonem

 • Jednoosé a dvouosé zkoušky (tahem nebo tlakem v kombinaci s krutem)
 • Bezproblémová integrace našich standardních komponentů (upínací čelisti, zkušební přípravky, teplotní komory a další)
 • Ovládání systémů pomocí našeho zkušebního softwaru testXpert na standardním PC (není vyžadován zvláštní připojovací modul)
 • Měření úhlu natočení a dráhy s vysokým rozlišením pro maximální přesnost a opakovatelnost
 • Snadná manipulace a uživatelsky přívětivý provoz pro maximální flexibilitu
 • Synchronizace dvou zkušebních os
Zkušební stroj pro víceosé zkoušky krutem

Zkušební stroje AllroundLine s torzním pohonem

 • Dostupné jako stolní nebo volně stojící zkušební stroje
 • Jednoosé a dvouosé zkoušky (tahem nebo tlakem v kombinaci s krutem)
 • Pohon lze připevnit na horní (statický) nebo na pohyblivý příčník
 • Snímač krouticího momentu lze (v případě potřeby) kombinovat se snímačem síly
 • Bezproblémová integrace našich standardních komponentů (upínací čelisti, zkušební přípravky, teplotní komory a další)
 • Ovládání systémů pomocí našeho zkušebního softwaru testXpert na standardním PC (není vyžadován zvláštní připojovací modul)
 • Měření úhlu natočení a dráhy s vysokým rozlišením pro maximální přesnost a opakovatelnost
 • Snadná manipulace a uživatelsky přívětivý provoz pro maximální flexibilitu
 • Synchronizace dvou zkušebních os
Zkušební stroje pro zkoušky krutem

Torzní zkušební stroje TorsionLine

 • Ideální řešení pro výrobu, kontrolu kvality, výzkum a vývoj
 • Horizontální systém zatěžování
 • Maximální tuhost pro přesné měření úhlu natočení v celém rozsahu krouticího momentu
 • Měřicí systém úhlu natočení s vysokým rozlišením
 • AC servopohon s nízkými nároky na údržbu
 • Ovládání systémů pomocí našeho zkušebního softwaru testXpert na standardním PC (není vyžadován zvláštní připojovací modul)
 • Nejmodernější ovládací software je zárukou maximální flexibility a komfortu
 • Bezpečnostní zařízení s elektromechanickým jištěním je v souladu s CE
 • Bezproblémová integrace našich standardních komponentů (upínací čelisti, zkušební přípravky, teplotní komory a další)

Zkušební software testXpert

Torzní zkušební stroje ZwickRoell pro axiální zkoušky a axiální-torzní zkoušky lze vybavit vlastními zkušebními přípravky a příslušenstvím, zkušebním softwarem testXpert a měřicí a řídicí elektronikou testControl.

testXpert III obsahuje tzv. Master zkušební program odpovídající normě, který je konfigurován pro více zatěžovacích os a obsahuje grafický editor programu pro volně programovatelné zkušební sekvence pomocí jednoduchých funkčních bloků.

Jak fungují zkušební stroje pro zkoušky krutem?

Stroje pro zkoušení materiálů jsou vybaveny torzním pohonem, který řídí krouticí moment a rychlost rotačního pohybu. V závislosti na potřebách zkoušení můžete tyto torzní systémy používat také k provádění jednoosých a víceosých zatěžovacích zkoušek (tahové nebo tlakové v kombinaci s torzními).

Zkouška se provádí tak, že se jeden konec vzorku pevně upne do čelisti torzního zkušebního stroje, druhý upnutý konec se podélně natáčí. Podle typu zkoušky se sleduje počet otáček nebo doba do porušení.

Moment nebo síla působící na vzorek způsobuje jeho kroucení vyvolávající rozložení napětí napříč průřezem vzorku (smykové napětí). Tím se zatěžování krutem liší od namáhání prostým tahem nebo tlakem, které vytváří rovnoměrné napětí v celém průřezu vzorku.

Všeobecné normy pro zkoušky krutem

 • ASTM A938-18: Technická norma pro zkoušku drátů krutem
  Drát se kroutí definovanou rychlostí a určí se počet otáček při porušení. Pokud je dosažen požadovaný počet otáček, výsledek zkoušky pro daný vzorek se považuje za vyhovující.
 • ASTM F543-13: Standardní zkušební metoda pro ortopedické kostní šrouby z kovových materiálů
  Tato technická norma se týká kovových kostních šroubů, které se implantují do kostí. Zkouší se pevnost v krutu, aby se zajistilo, že při zavádění nebo vyjímání šroubu nedojde k jeho porušení. Mezi měřené vlastnosti patří mez kluzu v krutu, maximální krouticí moment a úhel při porušení za standardních podmínek.
 • ISO 7800: Kovové materiály – Dráty – Zkouška jednoduchým krutem
  Tato norma specifikuje technologickou zkoušku tvařitelnosti pro ocelové dráty o průměrech od 0,1 mm do 14 mm v podmínkách jednoduchého krutu. Ověřuje se způsobilost plastické deformace drátů jednoduchým jednosměrným krutem. Zkouška se provádí až do porušení drátu nebo dosažení předepsaného počtu otáček.
 • ISO 7206-8: Chirurgické implantáty – Částečné a celkové náhrady kyčelního kloubu – Část 8: Odolnost femorálních komponentů s dříkem při torzním namáhání
  Stehenní komponenty jsou testovány ve stavu připraveném k použití a nesmí se porušit během stanoveného počtu cyklů a zkušebního zatížení, jak je uvedeno v normě.

Technický přehled

TorsionLine 20/200/500TorsionLine 1000/2000zwickiLineAllroundLineAllroundLine
TorsionLine 500 torsion tester for single-axis torsion tests TorsionLine 1000 torsion tester for single-axis torsion tests zwickiLine torsion tester for tensile-compression-torsion tests AllroundLine torsion tester for multi-axis tensile-compression-torsion tests AllroundLine torsion tester for multi-axis tensile-compression-torsion tests
ModelFloor-standing testing machineFloor-standing testing machineTable-top testing machineTable-top testing machineFloor-standing testing machine
Type of testTorsion TestTorsion TestTensile-compression-torsionTensile-compression-torsionTensile-compression-torsion
Test axisHorizontalHorizontalVerticalVerticalVertical
Max. axial force--2.5 kN
5 kN
50 kN250 kN
Torsion drive20 Nm
200 Nm
500 Nm
1,000 Nm
2,000 Nm
2 Nm
20 Nm
2 Nm
20 Nm
100 Nm
200 Nm
200 Nm
2,000 Nm
Torsion drive can be retrofitted--
Typical applications
 • Plastics
 • Metallic materials
 • Medical technology products
 • Fastening systems
 • Composites
 • Cardan shafts
 • Motor bearings
 • Camshafts
 • Cardan joint discs
 • Shock absorbers
 • Foot prostheses
 • Catheter connections
 • Bottle valves
 • Clutch discs
 • Shock absorbers
 • Composites

Zjistěte více o tom, jak vám naše torzní zkušební stroje mohou pomoci vyřešit vaše problémy se zkoušením.

Kontaktujte nás

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení
 • Informace o produktu: zwickiLine pro zkoušky krutem PDF 226 KB
 • Informace o produktu: Stolní stroj pro zkoušky krutem PDF 449 KB
 • Informace o produktu: Volně stojící stroj pro zkoušky krutem PDF 248 KB
 • Informace o produktu: TorsionLine 20 až 500 Nm PDF 263 KB
 • Informace o produktu: TorsionLine 1 000 až 2 000 Nm PDF 338 KB

Často kladené otázky k torzním zkušebním strojům

Kroucení je v té nejjednodušší podobě točení. Mnoho materiálů, komponentů používaných každých den, sestav dílů a výrobků pro koncové uživatele z různých průmyslových odvětví je navrženo tak, že u nich dochází k namáhání při krutu. Mezi tyto výrobky patří šrouby, pružiny, součásti injekčních stříkaček, dráty, hadičky a mnoho dalších.

Zkoušky krutem se používají k simulaci rotačního pohybu a pomáhají výrobcům stanovit významné materiálové vlastnosti. Patří mezi ně maximální krouticí moment (krouticí síla), pevnost v krutu (odolnost proti porušení při zatěžování v krutu), napětí ve smyku, tuhost ve smyku (modul pružnosti ve smyku) a také úhel porušení vzorku (tvárnost).

Torzní zkušební stroje se používají k simulaci namáhání v krutu materiálů, součástí nebo výrobků pro koncové uživatele. Stroje pro zkoušení materiálů jsou vybaveny torzním pohonem, který řídí krouticí moment a rychlost rotačního pohybu. Při zkoušce se vzorek sevře v upínacích čelistech torzního zkušebního stroje. Záleží na aplikaci a účelu zkoušky, vzorek se podélně namáhá krutem a hodnotí se počet otáček nebo doba do porušení

Ve světě zkoušení materiálů používáme torzní stroje, které simulují tento krouticí pohyb a pomáhají výrobcům určit důležité vlastnosti materiálů, komponentů denní potřeby a výrobků pro koncové uživatele. Zkoušky krutem se používají v mnoha různých aplikacích, od zkoušek kostních šroubů, konektorů Luer Lock, injekčních per a šroubovacích uzávěrů v lékařském a farmaceutickém průmyslu až po torzní zatížení vačkových hřídelí a torzní zkoušky kovových materiálů, jako jsou spojovací prvky, šrouby, dráty a mnoho dalších.

Nahoru