Přejít na obsah stránky

Průtahoměr videoXtens

Bezkontaktní videoprůtahoměry ZwickRoell jsou připraveny pro téměř jakoukoli zkušební úlohu. Komplety systémů videoXtens nabízejí optimální možnosti konfigurace pro speciální aplikace od stanovení Poissonova poměru u kompozitů vyztužených vlákny v teplotní komoře až po automatické zjištění místa lomu u kovů a elastomerů s vysokou roztažností. Modulární stavebnicový systém navíc poskytuje maximální flexibilitu a splňuje veškeré potřeby.

Vlastnosti a výhody

Vlastnosti a výhody

Jednoduché ovládání
Vysoká přesnost a opakovatelnost
Automatické vystředění
Zkoušení bez externího značkování

Jednoduché ovládání

Snadné ovládání

 • Automatické rozpoznání a načtení značek počáteční měřené délky L0.
 • Ochrana proti neoprávněné manipulaci: na fixační body objektivů celého systému je nanesena barva. Není možné nic upravovat, aniž by tento zásah do seřízení nebyl patrný. Důležitý předpoklad pro spolehlivé výsledky testů.
 • Snadné vystředění v pracovním prostoru vůči vzorku: videoXtens lze snadno vyrovnat vůči měřicím značkám na vzorku propojením s pohyblivým příčníkem (volitelně).
 • Kompenzace různých tlouštěk vzorků a zkoušení vzorků ve smyku.
 • Systém bez opotřebení = nenáročný na údržbu. Systémy se vyznačují také velmi dlouhou životností.
 • Možnost připojení i k jiným strojům než ZwickRoell přes rozhraní ±10 V.

Vysoká přesnost a opakovatelnost

Vysoká přesnost a opakovatelnost

 • Průtahoměry se montují ke stroji pomocí stabilních, nevibrujících držáků.
 • Kryt poskytuje ochranu proti nečistotám, prachu a proti neúmyslnému posunutí součástí.
 • Přesná synchronizace všech měřicích kanálů.
 • Speciálně vyvinuté osvětlení zajišťuje vysoce kvalitní kontrastní světelné poměry na vzorku, a to i při měnících se podmínkách prostředí.
 • Průmyslové kamery a vysoce kvalitní objektivy s nízkým zkreslením.
 • Průtahoměry ZwickRoell přesahují požadavky norem a jsou kalibrovány v celém rozsahu měření podle normy ISO 9513 v odpovídající třídě přesnosti.
 • videoXtens 2-120 HP a videoXtens biax 2-150 HP jsou kalibrovány ve třídě přesnosti 0,5 podle ISO 9513, přičemž první kalibrační bod začíná na 20 μm.
 • Následující kalibrační body pro sledovatelné stanovení Youngova modulu plastů v souladu s normou ISO 527 (např. pomocí dodatečné kalibrační hodnoty při 25 µm) pomocí přístroje videoXtens 2-120 HP.
 • Splnění přísných požadavků na stanovení tahového modulu podle normy ISO 527, Příloha C (videoXtens 2-120 HP a videoXtens biax 2-150 HP).
 • videoXtens biax 2-150 HP měří změnu šířky a Poissonův poměr s takovou přesností, jaká dosud nebyla u bezkontaktních průtahoměrů dosažena.

Automatické vystředění

Automatické vystředění

 • videoXtens sleduje poloviční rychlostí posuv příčníku, k němuž je připojen, čímž automaticky udržuje zaostření a optimálně využívá měřicí rozsah (a tím jej také rozšiřuje).
 • To vede ke zvýšení přesnosti měření systému; značky měřené délky se v obraze méně posouvají a jsou zachyceny ve středu objektivu (kde dochází k menšímu zkreslení).

Zkoušení bez externího značkování

Rozpoznávání rastru: zkoušení pomocí softwarových obrazů měřicích značek

 • Inovativní algoritmus detekce rastru (vzorů) umožňuje aplikovat na vzorek virtuální měřicí značky. Značky měřené délky lze dodatečně změnit a přepočítat výsledek (funkce Test Re-Run). Lepší už to nemůže být...
 • Základním požadavkem je, aby na vzorku byl nějaký rastr – buď přirozený vzor, struktura povrchu, nebo umělý rastr, který lze rychle nanést značkovacím sprejem nebo nalepit.

Možnosti softwaru

Možnosti softwaru

2D DIC
Nová analýza zkoušky (Re-Run)
Rozložení deformačního pole
Záznam videa
Volba druhé osy měření
2D bodová matrice
Měření průhybu

2D DIC

2D digitální obrazová korelace vizualizuje deformace celého sledovaného povrchu vzorku. Bezkontaktní průtahoměr videoXtens zaznamenává série snímků během zkoušky, porovnává jednotlivé snímky a vypočítává posun v předem definovaném poli rastru, kde každá část odpovídá určitému počtu pixelů kamery. Tato data se používají k vytvoření dvourozměrných barevných deformačních map, které umožňují na první pohled analyzovat chování vzorku.

Mehr über das 2D Digital Image Correlation (DIC)

Nová analýza zkoušky (Re-Run)

Softwarový přídavný modul Test Re-Run umožňuje následný přepočet deformace na základě série snímků zaznamenaných během zkoušky s použitím jiné počáteční měřené délky (pokud je sledováno více značek). To může být zvláště výhodné při zkouškách součástí, například když je třeba vyhodnotit lokální deformaci v různých místech, nebo při standardních tahových zkouškách, kdy dochází k porušení vzorku mimo původní počáteční měřenou délku.

Přepočítanou deformaci lze samozřejmě následně synchronizovat s ostatními naměřenými hodnotami zkušebním softwarem testXpert.

Rozložení deformačního pole

Volba Distribuce deformace (Rozložení deformačního pole) umožňuje stanovit lokální deformace průběžně na více měřených místech zkoušené délky vzorku. Ty jsou v testXpert k dispozici jako měřicí kanály. Během zkoušky je možné automaticky detekovat a vyhodnotit až 16 měřicích míst. Tato možnost také umožňuje automatické symetrické nastavení počáteční měřené délky a krčku v reálném čase (podle ISO 6892-1, Příloha I).

Záznam videa

Videozáznam je záznam zkoušky (bez dalšího přepočítávání dat). Videozáznam je synchronizován s měřenými daty, což umožňuje zpětné zobrazení průběhu zkoušky. Tato volba nevyžaduje žádný další hardware, protože záznam a synchronizace probíhají výhradně prostřednictvím systému videoXtens.

Volba druhé osy měření

Tato volba umožňuje provádět dvouosá měření: Vedle podélné deformace lze zaznamenávat také deformaci příčnou – například změnu šířky. Samozřejmě, že je možné měřit jenom samotnou změnu šířky.

Pro měření příčné deformace jsou k dispozici dvě verze:

 • Přímé měření okrajů vzorku bez dodatečného značení (vyžadováno pro stanovení hodnoty r). Tato varianta vyžaduje zadní podsvícení.
 • Měření na povrchu vzorku s bodovými značkami nebo nastříkaným rastrem. Při této variantě je vzorek osvětlen přímo.

2D bodová matrice

Tato funkce umožňuje dvourozměrné měření pohybu bodů rovinného povrchu vzorku. Tím lze určit lokální deformace a nehomogenity vzorku při zatížení. Jako měřené hodnoty se využívají souřadnice X a Y bodů a vzdálenosti mezi nimi.

V libovolném uspořádání nebo ve formě matice lze měřit až 100 bodů. Zobrazení v testXpert III je omezeno na 15 kanálů.

Tato funkce používá k měření pouze jednu kameru; všechny ostatní jsou vypnuté.

Měření průhybu

videoXtens lze používat také pro zkoušky ohybem. Existuje několik možností měření průhybu vzorku podle typu zkoušky, stavu a vlastností vzorku:

 • Měření využívající osvětlené měřicí značky na vzorku
 • Měření využívající zadního podsvícení spodního okraje vzorku
 • Měření průhybu v ose zkoušení nebo polynomickou aproximací křivky

Maximální průhyb, který lze měřit: pro videoXtens odpovídá maximální průhyb zornému poli; u videoXtens Array 1/3 celkového zorného pole (v tomto případě se průhyb měří pouze jednou kamerou).

Přehled všech průtahoměrů videoXtens

Zpět na hlavní stránku

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení
Nahoru