Přejít na obsah stránky

Zkoušení kovových potrubí

Potrubím se přepravují granulované materiály, kapaliny a plyny agresivní i neutrální povahy. Používají se v nejrůznějších prostředích včetně jaderných elektráren, v zemi a nad zemí pro přepravu ropy a zemního plynu, v motorech pro dodávku paliva a výfukových plynů i v chemickém průmyslu pro výrobu surovin. Proto se vyrábějí z nejrůznějších materiálů a slitin různými výrobními postupy.

Zkoušky tahem Zkoušky tvrdosti Zkoušky tlakem Zkoušky padajícím závažím Zkoušky s účinkem vodíku Brožura: Kovové materiály

Zkoušky tahem kovových potrubí

Metody používané ke zkoušení vzorků v tahu odebraných z potrubí nebo z nich vyrobených se liší v závislosti na formě výrobku. Malé tenké trubky dostatečné délky se na koncích zmáčknou a poté se zatěžují tahem, zatímco u trubek s větším průměrem se používají jádra, aby se zabránilo předběžnému poškození při upnutí. Pro velké trubky se standardizované vzorky vyrábějí z materiálu odebraného ze stěny trubky. Je možné, že vzorky (odebrané v podélném směru) mohou vykazovat zakřivení poloměru trubky; pro spolehlivé zkoušky bez nežádoucího porušení by měl být tento poloměr kompenzován vhodně tvarovanými protikusy. Společnost ZwickRoell nabízí zkušební stroje pro zkoušky tahem od 500 N do 2 500 kN vždy s odpovídajícími upínacími čelistmi vzorků.

Zkouška tahem trubek nebo výřezů z trubek
Zkouška tahem se provádí na celých trubkách nebo výřezech. V závislosti na velikosti trubky je třeba dodržet různé specifikace.
k Zkouška tahem trubek nebo výřezů z trubek
Zkouška tahem prstence
Zkouška tahem prstence je zkušební metoda pro trubky, při které se hodnotí tvárnost svarového spoje.
k Zkouška tahem prstence
Zkouška tahových vlastností slitin kovů
ISO 6892-1
k Zkouška tahových vlastností slitin kovů
Zkouška tahem slitin kovových materiálů za zvýšené teploty
ISO 6892-2
k Zkouška tahem slitin kovových materiálů za zvýšené teploty
Zkouška tahových vlastností slitin kovů
ASTM E8
k Zkouška tahových vlastností slitin kovů

Produkty pro zkoušky tahem potrubí

Zkoušky tvrdosti kovových potrubí

Zkoušky tvrdosti kovových trubek a potrubí se provádějí především za účelem zkoumání dvou aspektů: zkoušení svarových spojů a stanovení základní tvrdosti trubky. V závislosti na použití se zkoušky tvrdosti provádějí podle norem ISO 6506-1 (Brinell), ISO 6507-1 (Vickers), ASTM E384 (Vickers a Knoop) a ASTM E18 (Rockwell).

Zkoušení a stanovení průměrné hodnoty tvrdosti stěny potrubí

Jedním z aspektů zkoušky tvrdosti je měření a stanovení průměrné hodnoty tvrdosti stěny trubky po výrobě. Trubky se vyrábějí různými metodami, mimo jiné válcováním. Vzhledem k tomu, že válcování je tepelně-mechanický proces ovlivňující spolu s tloušťkou stěny a průměrem trubek charakteristické hodnoty, používá se zkouška tvrdosti pro rychlé stanovení mechanicko-technologických vlastností.

Určení (metalografických) vlastností strukturních složek při zkoušce tvrdosti

Dalším aspektem zkoušení tvrdosti je hodnocení struktury a zrn měření, tvrdosti na metalografických složkách. Vzhledem k malým rozměrům mikrostrukturních součástí se používají tvrdoměry s malými až velmi malými silami – obvykle stacionární mikrotvrdoměry s velikostí, hloubkou vtisku a sílou, které odpovídají rozměrům mikrostrukturních součástí.

Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Rockwell
ISO 6508, ASTM E18
k Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Rockwell
Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Vickers
ISO 6507, ASTM E92, ASTM E384
k Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Vickers
Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Brinell
ISO 6506, ASTM E10
k Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Brinell

Zkouška svarových spojů

Portfolio výrobků ZwickRoell nabízí tvrdoměry a přístroje pro stanovení tvrdosti každou zkušební metodu. Tvrdoměry a zařízení ZwickRoell splňují požadavky na měření a pro kalibraci podle všech běžných mezinárodních norem. Jako kalibrační laboratoř je společnost ZwickRoell akreditována pro kalibraci tvrdoměrů Německým národním akreditačním orgánem DAkkS.

Produkty pro zkoušky tvrdosti potrubí

Zkoušky tlakem kovových potrubí

Trubky se také zkouší tlakem, aby se prokázala jejich pevnost a tvárnost. Tyto vlastnosti mohou mít značný význam v situacích, kdy nesmí být celistvost potrubí ovlivněna např. zemětřesením, zejména pokud je potrubí uloženo přímo v zemi. Pracovní prostor zkušebního stroje ZwickRoell lze nastavit podle průměrů trubek, aby byla manipulace se vzorky jednoduchá a časově nenáročná.

Zkouška smáčknutím trubky
Zkouška smáčknutím trubek se používá k hodnocení tvárnosti svarových spojů a k odhalování vad svarových spojů na kovových trubkách.
k Zkouška smáčknutím trubky
Zkouška rozšiřováním trubky
Při zkoušce rozšiřováním trubky se do vzorku z trubky vtlačí kuželový trn a trubka se roztahuje.
k Zkouška rozšiřováním trubky
Zkouška lemováním
Zkouška lemováním je zkušební metoda, při níž se konec trubky tvaruje do lemu v úhlu 90°.
k Zkouška lemováním
Zkouška rozšiřováním prstence
Zkouška rozšiřováním prstence se používá k posouzení schopnosti trubek podléhat plastické deformaci.
k Zkouška rozšiřováním prstence

Produkty pro zkoušky tlakem potrubí

Zkouška padajícím závažím kovových potrubí

Vzorky odebrané ze stěny trubek velkých ropovodů a plynovodů se podrobí zkoušce podle API 5L. Vzorky o výšce původní tloušťky stěny a šířce několika centimetrů jsou zatíženy rázem padajícího závaží s úderníkem. Energie (hmotnost a výška spuštění) se nastaví tak, aby se vzorek vždy rozlomil a bylo možné vizuálně posoudit lomovou plochu. Pro tento typ zkoušky vyrábí ZwickRoell padostroje do 100 000 J.

Zkouška padajícím závažím kovových materiálů
EN 10274, ASTM 5L
k Zkouška padajícím závažím kovových materiálů

Produkty pro zkoušky padajícím závažím potrubí

Zkoušky kovových potrubí s účinkem vodíku

Pro přepravu a skladování vodíku se používají kovové trubky. Přímým vlivem vodíku kovové materiály (oceli) křehnou a ztrácejí pevnost.

Vliv vodíku na kovy se zkoumá pomocí různých testů. Tyto zkoušky lze provádět v prostředí tlakového vodíku nebo v kryogenním prostředí.

Vliv vodíku na slitiny kovů / Vodíková křehkost
Požadavky na zkoušky a problémy z hlediska skladování a přepravy plynného vodíku
Standardizované metody pro hodnocení vodíkové křehkosti a zkušební roztoky v tlakovém vodíkovém prostředí pomocí vodíkového autoklávu (tlakové vodíkové nádrže) nebo technologie dutých vzorků
k Vliv vodíku na slitiny kovů / Vodíková křehkost
Zkoušení za kryogenních teplot
Kryogenní zkoušky se provádí při nízkých teplotách < 120 K (-153 °C). Těchto nízkých teplot se dosahuje pomocí teplotních komor, ponorných kryostatů nebo kontinuálních průtokových kryostatů.
k Zkoušení za kryogenních teplot
Autoklávy – zkoušky v prostředí stlačeného vodíku
Do 400 barů; speciální verze až do 1 000 barů
k Autoklávy – zkoušky v prostředí stlačeného vodíku
Zkoušky dutých vzorků se stlačeným vodíkem
až do 200 barů
k Zkoušky dutých vzorků se stlačeným vodíkem

Produkty pro zkoušky kovových potrubí s účinkem vodíku

V současné době nejsou k dispozici žádné prvky.

Další zkoušky kovových potrubí

Vysokocyklová únavová zkouška, S-N zkouška
DIN 50100
k Vysokocyklová únavová zkouška, S-N zkouška

Pokud hledáte zkušební řešení, které by odpovídalo vašim požadavkům, kontaktujte nás.

Neváhejte a ozvěte se našim specialistům,

Rádi najdeme vhodné řešení na míru vašim potřebám.

Kontaktujte nás

Název Typ Velikost Ke stažení
Nahoru