Přejít na obsah stránky

Zkoušení plechů: Zkoušení plechů a pásů z kovových materiálů

Jako pásy označujeme ocelové a neželezné výrobky, válcované a svinuté, například pásy válcované za tepla. Používají se jako výchozí materiál pro plechy válcované za studena.

Pásy válcované za tepla se vyrábějí v tloušťkách do 15 mm a v šířkách do 2 200 mm. Plech válcovaný za tepla je plech vyřezaný z pásu válcovaného za tepla a má tloušťku do 15 mm a šířku do 2 000 mm.

Zkoušky tahem Zkoušky tvrdosti Zkoušky ohybem Rázové zkoušky Únavové zkoušky a zkoušky lomové mechaniky Deformační zkoušky Automatizace Brožura kovové materiály

Zkouška tahem kovových plechů a pásů

Zkoušky tahem plechů a pásů se provádí převážně podle mezinárodní normy ISO 6892-1 a amerického standardu ASTM E8. Kromě toho existuje mnoho národních norem, které se v posledních letech stále více přizpůsobují mezinárodní normě ISO 6892-1. Norma EN ISO 6892-1 platí v zemích Evropy a má totožné znění. Všechny členské státy EU ji musí přijmout jako svou národní normu (například jako ČSN EN ISO 6892-1). Charakteristické hodnoty definované v těchto normách a popsané v jejich metodách stanovení jsou ve svých konečných výsledcích srovnatelné. Důležitými hodnotami charakterizující materiály jsou mez kluzu, smluvní mez kluzu, pevnost a také rovnoměrná deformace, deformace při maximálním napětí a tažnost. Tyto materiálové charakteristiky používají konstruktéři jako základ své práce a jsou důležitým kritériem pro přejímku výrobku ve vztahu zákazník / dodavatel.

Zkouška tahem kovových plechů a pásů za zvýšené teploty

V aplikacích, jako je konstrukce motorů, energetika, pohonné jednotky a chemická zařízení má zásadní význam chování materiálu při zvýšených teplotách až do cca 1 200 °C. Pro tyto aplikace se provádějí především zkoušky tahem při zvýšené teplotě, ale také zkoušky ohybem. ZwickRoell nabízí systémy pro zkoušky za vysokých teplot, které představují vhodné řešení pro tento druh zkoušek. V nabídce můžete najít pece s řízenou teplotou, upínací přípravky vhodné pro tyče, vysokoteplotní zařízení pro měření deformace a další přípravky pro zkoušky za vysokých teplot, které lze integrovat do zkušebních strojů ZwickRoell.

Zkouška tahových vlastností slitin kovů
ISO 6892-1
k Zkouška tahových vlastností slitin kovů
Zkouška tahových vlastností slitin kovů
ASTM E8
k Zkouška tahových vlastností slitin kovů
Zkouška tahem slitin kovových materiálů za zvýšené teploty
ISO 6892-2
k Zkouška tahem slitin kovových materiálů za zvýšené teploty
Kovové materiály, hodnota n
ISO 10275
k Kovové materiály, hodnota n
Kovové materiály, hodnota r
ISO 10113
k Kovové materiály, hodnota r

Řešení pro zkoušky tahem kovových plechů a pásů

ZwickRoell dodává širokou řadu statických zkušebních strojů pro stanovení vlastností materiálů při zkoušce tahem. Tyto systémy provádějí vysoce přesné zkoušky rovněž při vysokém zatížení. Společnost ZwickRoell nabízí mnoho různých typů průtahoměrů a snímačů příčné deformace umožňující zvolit optimální kombinaci podle vašich požadavků a zkušebních podmínek, například digitální průtahoměr makroXtens v kombinaci s optickým snímačem příčné deformace. Tato kombinace nabízí robustnost, vysokou úroveň automatizace a snadné měření vzorků. Průtahoměr makroXtens měří prodloužení až do okamžiku porušení. Mechanické provedení držáků břitů zabraňuje negativnímu ovlivnění měřicího systému náhlým prasknutím vzorku a rázem. S volitelnou funkcí pro určení místa lomu měří optický snímač příčnou deformaci až do celkového porušení vzorku. To umožňuje co nejpřesnější lokalizaci místa lomu.

Hodnoty r a n se často stanovují také při zkoušce tahem, aby se charakterizovaly tvářecí vlastnosti. Hodnota n popisuje zpevnění – nárůst napětí – během plastické deformace až do rovnoměrného prodloužení, zatímco hodnota r popisuje vertikální anizotropii. Hodnota n se určí z hodnot napětí v tahu a podélné deformace. Pro hodnotu r se použije měření příčné deformace vzorku. Vzorky pro zkoušky tahem se odebírají z pásu nebo plechu pod určitým úhlem orientovaným ke směru válcování. Jedním z faktorů ovlivňujících hodnotu r je směr válcování. To může být důležité zejména při použití plechů k výrobě součástí plošným tvářením. Tloušťka plechu se při zkoušce tahem zachovává jako tloušťka vzorku, aby nedošlo ke změnám materiálu povrchovou úpravou. Vzorek se vyrábí frézováním nebo vysekáváním spolu s dokončováním, takže materiál během tohoto procesu obrábění nedozná žádných změn.

Významnou skutečností je možnost provádět dvouosou tahovou zkoušku, nebo dvouosou (křížovou) tahovou zkoušku, která se používá ke stanovení dalších deformačních vlastností materiálu. Používá se především ve výzkumu a vývoji, protože umožňuje nastavit a zkoumat definované hodnoty napětí v místě kříže vzorku. Společnost ZwickRoell nabízí tři různé modely křížových zkušebních strojů. Ve většině případů se deformace měří opticky a bezkontaktně. Pro tento účel nabízí společnost ZwickRoell různé optické/bezkontaktní průtahoměry.

Máte velmi početné série vzorků?

Je čas na automatizaci.

Automatizované zkušební systémy Kontaktujte nás

Produkty pro zkoušky tahem kovových plechů a pásů

Zkoušky tvrdosti kovových plechů a pásů

Zkoušky tvrdosti plechů a pásů se provádějí především kvůli charakteristice celkové povrchové tvrdosti vzorku a pro metalografické zkoumání. V závislosti na aplikaci se provádějí zkoušky tvrdosti podle norem ISO 6506-1 (Brinell), ISO 6507-1 (Vickers), ISO 6508-1 (Rockwell) a ASTM E10 (Brinell), ASTM E384 (Vickers a Knoop) a ASTM E18 (Rockwell). Kromě toho se v určitých oblastech používají i jiné metody nebo specifikace (například v leteckém průmyslu se používá evropská norma EN 2002-7).

Zkoušky tvrdosti se používají také pro kontrolu svarových spojů plechů a pásů, pokud se z nich svařují větší konstrukce. Výrazným příkladem je stavba lodí, těžební konstrukce a potrubí pro přepravu ropy a plynu.

Typy zkoušek definuje řada norem EN ISO 9015. Zkoušky tvrdosti se obvykle provádějí metodou podle Vickerse HV5 nebo HV10 (při zkušebním zatížení 49 N nebo 98 N). Vzhledem k tomu, že při zkouškách svarového spoje je třeba měřit a sledovat tvrdost v základním materiálu, v tepelně ovlivněné zóně a v samotném svarovém kovu, musí být na příčných řezech svarového spoje provedeno velké množství vtisků. Pro tento typ zkoušek se často používají automatické tvrdoměry, které pomocí programovatelných sekvencí automaticky umisťují vtisky na předem určená místa a poté také automaticky změří tvrdost.

Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Brinell
ISO 6506, ASTM E10
k Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Brinell
Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Vickers
ISO 6507, ASTM E92, ASTM E384
k Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Vickers
Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Rockwell
ISO 6508, ASTM E18
k Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Rockwell

Tvrdoměr pro zkoušení kovových plechů a pásů

Portfolio výrobků ZwickRoell nabízí tvrdoměry a přístroje pro každou zkušební metodu. Pro zkoušení svarů se speciálně používají plně automatizované systémy. Ty mohou provádět stovky měření tvrdosti bez ručního zásahu obsluhy, autonomně a efektivně. Tvrdoměry a zařízení ZwickRoell splňují požadavky na měření a pro kalibraci podle všech běžných mezinárodních norem. Jako kalibrační laboratoř je společnost ZwickRoell akreditována pro kalibraci tvrdoměrů Německým národním akreditačním orgánem DAkkS.

Zkouška ohybem kovových plechů a pásů

Zkouška tříbodovým ohybem slouží nejen ke stanovení charakteristik ohybových vlastností, ale také k vizuálnímu posouzení průhybu. Během zkoušky ohybem se vizuálně sleduje zejména chování svarového spoje. Řada zkušebních přípravků pro zkoušku ohybem od společnosti ZwickRoell s úpravou pro snadnou montáž do upínacích čelistí představuje ideální řešení.

Zkouška ohybem kovových materiálů
ISO 7438, ASTM A370, ISO 8491
k Zkouška ohybem kovových materiálů

Produkty pro zkoušky ohybem

Zkouška rázem kovových plechů a pásů

Rázová zkouška kovových těles s vrubem podle Charpy
ISO 148-1
k Rázová zkouška kovových těles s vrubem podle Charpy
Zkouška rázem kovových materiálů metodou Charpy a Izod
ASTM E23
k Zkouška rázem kovových materiálů metodou Charpy a Izod
Vysokorychlostní zkouška tahem
k Vysokorychlostní zkouška tahem
Zkouška padajícím závažím kovových materiálů
EN 10274, ASTM 5L
k Zkouška padajícím závažím kovových materiálů

Produkty pro zkoušky rázem kovových plechů a pásů

Únava / Lomová mechanika kovových plechů a pásů

Lomová mechanika: kritický součinitel intenzity napětí KIc
ASTM E399
k Lomová mechanika: kritický součinitel intenzity napětí KIc
Lomová mechanika: růst únavové trhliny da / dN a prahová hodnota
ASTM E647
k Lomová mechanika: růst únavové trhliny da / dN a prahová hodnota
Vysokocyklová únavová zkouška, S-N zkouška
DIN 50100
k Vysokocyklová únavová zkouška, S-N zkouška

Související výrobky a příslušenství

Zkoušky tvařitelnosti kovových plechů a pásů

Zkouška hloubením plechů podle Erichsena/Olsena
ISO 20482, ASTM E643-84
Tvařitelnost plechů
k Zkouška hloubením plechů podle Erichsena/Olsena
Křivka mezní tvařitelnosti kovů
ISO 12004
Stanovení meze do porušení plechů
k Křivka mezní tvařitelnosti kovů
Hydraulická zkouška vyboulením na kovech
ISO 16808
Hydraulická zkouška vyboulením
k Hydraulická zkouška vyboulením na kovech
VW zkouška kovových materiálů
PV 1054
Zkouška zvlnění plechu
k VW zkouška kovových materiálů
Kalíškovací zkouška kovů / slitiny hliníku
ISO 11531, EN 1669
Hodnocení cípů kalíšků
k Kalíškovací zkouška kovů / slitiny hliníku
Kalíškovací zkouška kovů podle Fukui
JIS Z 2249
k Kalíškovací zkouška kovů podle Fukui
Zkouška plechů – tažení čtvercového kalíšku
k Zkouška plechů – tažení čtvercového kalíšku
Zkouška mezního hlubokého tažení (LDR) kovů
Kalíškovací zkoušky
Kalíškovací zkouška hlubokým tažením podle Swifta
k Zkouška mezního hlubokého tažení (LDR) kovů
Zkouška limitní výšky misky (LDH) plechů
Kalíškovací zkoušky
k Zkouška limitní výšky misky (LDH) plechů
Zkouška hlubokým tažením a odtrhnutím kovových plechů
podle Engelhardta
k Zkouška hlubokým tažením a odtrhnutím kovových plechů
Stanovení citlivosti hran na trhliny při rozšiřování otvoru plechů
ISO 16630
Zkouška rozšiřováním otvoru s kuželovým trnem
k Stanovení citlivosti hran na trhliny při rozšiřování otvoru plechů
Zkouška KWI plechů
Zkouška rozšiřováním otvoru plochým razníkem pro hluboké tažení
k Zkouška KWI plechů

Produkty pro zkoušky tvařitelnosti kovových plechů a pásů

Pokud hledáte zkušební řešení, které by odpovídalo vašim požadavkům, kontaktujte nás.

Neváhejte a ozvěte se našim specialistům,

Rádi najdeme vhodné řešení na míru vašim potřebám.

Kontaktujte nás

Název Typ Velikost Ke stažení
Nahoru