Přejít na obsah stránky

Zkoušení těles a tyčí

Tyče a pruty jsou dlouhé kruhové nebo čtvercové výrobky o průřezu až 240 x 320 mm² a mají široké využití při válcování a kování: jako základní výrobek pro výrobu válcovaného drátu a profilů nebo pro výkovky v dopravním průmyslu, jako jsou ojnice, klikové hřídele a ocelové kolejnice; hřídele generátorů a turbín v energetice; jako konečné výrobky při stavbě mostů a lodí nebo při výrobě zařízení a konstrukci skladovacích nádrží.

Požadavky na jejich mechanické vlastnosti jsou stejně rozmanité jako jejich použití: od vysoké pevnosti pro konstrukční materiály až po tvárnost pro následné tvářecí procesy.

Zkoušky tahem Zkoušky tvrdosti Únavové zkoušky a zkoušky lomové mechaniky Betonářská ocel Brožura kovové materiály

Zkouška tahem tyčí a prutů

Zkoušky tahem tyčí a prutů se obvykle provádí podle norem ISO 6892-1 a ASTM E8, což jsou mezinárodně uznávané a rozšířené normy. Norma ISO 6892-1 je rovněž evropskou normou (EN ISO 6892-1), a proto platí i v Evropské unii (například v ČR jako ČSN EN ISO 6892-1). Vzorky se opracují z výrobku a připraví se pro tahovou zkoušku podle tvaru výrobku nebo podle specifikace v normách výrobku. Pokud to průřez výrobku umožňuje, lze jako vzorky pro zkoušení použít části hotových dílů. Požadované zatížení může snadno přesáhnout 2 500 kN. Úspěšně fungují různé zakázkové systémy ZwickRoell až do 5 000 kN. V těchto případech jsou kladeny na upínací čelisti a přípravky zvláštní požadavky. Společnost ZwickRoell proto vyvíjí nejen nové upínací čelisti na vzorky, ale také nové technologie, které zabraňují předčasnému porušení vzorků způsobené nežádoucími účinky upnutí.

Od roku 2009 umožňují normy ISO 6892-1 a ASTM E8 automaticky řídit a regulovat deformační rychlost zkoušky. Tolerance pro deformační řízení rychlosti při zkoušce tahem vyžadované normami (regulace v uzavřené smyčce) lze snadno splnit jak s průtahoměrem makroXtens, tak laserXtens.

Zkouška tahových vlastností slitin kovů
ISO 6892-1
k Zkouška tahových vlastností slitin kovů
Zkouška tahových vlastností slitin kovů
ASTM E8
k Zkouška tahových vlastností slitin kovů
Zkouška tahem slitin kovových materiálů za zvýšené teploty
ISO 6892-2
k Zkouška tahem slitin kovových materiálů za zvýšené teploty

Řešení zkoušek tahem tyčí

Při zkouškách tahem tyčí a prutů dosahují hodnoty síly snadno nad úroveň 2 500 kN. V současné době úspěšně fungují různé zakázkové systémy ZwickRoell dosahující až 5 000 kN. Tyto systémy také kladou vysoké nároky na sevření a upnutí vzorků. Společnost ZwickRoell proto vyvíjí nejen nové upínací čelisti na vzorky, ale také nové technologie, které zabraňují předčasnému porušení vzorků způsobené nežádoucími účinky upnutí.

Souběžně zavírané hydraulické čelisti vzorků ZwickRoell zajišťují dokonalé upnutí i usazení vzorku po celou dobu zkoušky a rovněž zabraňují prokluzům. Ve většině případů se měření deformace podle norem provádí pomocí automatických kontaktních nebo optických (bezkontaktních) průtahoměrů. makroXtens společnosti ZwickRoell je klasické, osvědčené řešení pro zkoušky tyčí a prutů. Díky své mechanické konstrukci kombinuje vysoké rozlišení a vysokou přesnost spolu s vysokou robustností. Robustní mechanická konstrukce umožňuje měřit kontinuální deformaci až do lomu vzorku. Tažnost lze vyhodnotit automaticky, bez nutnosti zdlouhavého značení vzorků a ručního měření částí vzorku po lomu.

laserXtens je naše inovativní řešení pro měření deformace až do lomu vzorku, které zcela splňuje standardní požadavky (ISO 6892-1, ASTM E8, ISO 9513 a ASTM E83) pro tyče a pruty. laserXtens nevyžaduje značkování zkušebních těles. Na základě principu měření může laserXtens na povrchu jako značky využít rastr na vzorku vytvořený pod světlem laseru. Optické vyhodnocení tohoto „samoznačkování“ funguje tak, že ani okuje a jejich občasné odlupování nezpůsobí selhání měření.

Máte velmi početné série vzorků?

Je čas na automatizaci.

Automatizované zkušební systémy Kontaktujte nás

Produkty pro zkoušky tahem tyčí a ojnic

Zkoušky tvrdosti tyčí a prutů

Zkoušky tvrdosti tyčí se provádí za účelem stanovení charakteristiky mikrostruktury (mikrotvrdost), měření povrchové tvrdosti a přibližný odhad pevnosti. Používá se široké spektrum metod s velmi malými a velkými zkušebními silami. Všechny tradiční metody podle Brinella (EN ISO 6506-1), Rockwella i Vickerse (EN ISO 6507-1) a Knoopa (EN ISO 4545-1) jsou pro tyto produkty vhodnými metodami zkoušení tvrdosti. Z norem ASTM se používají ASTM E10 (Brinell), ASTM E384 (Vickers a Knoop) a ASTM E18 (Rockwell). Kromě toho se v určitých oblastech používají i jiné metody nebo specifikace (například v leteckém průmyslu se používá evropská norma EN 2002-7).

Vzhledem k tomu, že zkouška tvrdosti je jednoduchá, rychlá a spolehlivá, provádí se často a její výsledky se porovnávají i s dalšími charakteristikami. U produktů s dlouhou délkou se tvrdost materiálu často určuje na základě rozložení tvrdosti podél tyče (Jominyho zkouška / Jominyho čelní zkouška prokalitelnosti; EN ISO 642 / ASTM A255).

Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Rockwell
ISO 6508, ASTM E18
k Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Rockwell
Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Vickers
ISO 6507, ASTM E92, ASTM E384
k Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Vickers
Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Brinell
ISO 6506, ASTM E10
k Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Brinell
Jominyho čelní zkouška prokalitelnosti / zkouška Jominy na ocelích
ISO 642, ASTM A255
k Jominyho čelní zkouška prokalitelnosti / zkouška Jominy na ocelích

Tvrdoměry pro zkoušky tvrdosti tyčí a prutů

Portfolio výrobků společnosti ZwickRoell zahrnuje tvrdoměry pro všechny požadované metody zkoušení tvrdosti, včetně přístrojů pro automatizované zkoušky podle Jominyho.

Portfolio výrobků ZwickRoell nabízí tvrdoměry a přístroje pro každou zkušební metodu. Tvrdoměry a přístroje ZwickRoell splňují požadavky na měření a pro kalibraci podle všech běžných mezinárodních norem. Jako kalibrační laboratoř je společnost ZwickRoell akreditována pro kalibraci tvrdoměrů Německým národním akreditačním orgánem DAkkS.

Dalším z aspektů zkoušení tvrdosti je ověření a stanovení celkové průměrné hodnoty tvrdosti po válcování. Válcování je tepelně-mechanický proces, který kromě zajištění potřebných rozměrů určuje také jeho mechanické vlastnosti. K určení průměrných hodnot těchto někdy hrubých struktur se používají metody tvrdosti, které využívají vyšší síly. Přednost mají metody podle Brinella nebo Rockwella. Pro profily a tyče se nezřídka používají přenosné tvrdoměry, které lze použít přímo na místě a na výchozím dílu.

Další možnosti měření tvrdosti souvisí se zkoumáním mikrostruktury – zkoušky tvrdosti mikrostruktury. Vzhledem k malým rozměrům mikrostrukturních součástí se používají tvrdoměry s malými až velmi malými silami – obvykle stacionární mikrotvrdoměry s velikostí, hloubkou vtisku a sílou, které odpovídají rozměrům mikrostrukturních součástí.

Produkty pro zkoušky tvrdosti tyčí a ojnic

Zkoušky únavy a lomové mechaniky tyčí

Vysokocyklová únavová zkouška, S-N zkouška
DIN 50100
k Vysokocyklová únavová zkouška, S-N zkouška
Nízkocyklová únavová zkouška (LCF)
ISO 12106, ASTM E606
k Nízkocyklová únavová zkouška (LCF)
Lomová mechanika: růst únavové trhliny da / dN a prahová hodnota
ASTM E647
k Lomová mechanika: růst únavové trhliny da / dN a prahová hodnota
Lomová mechanika: kritický součinitel intenzity napětí KIc
ASTM E399
k Lomová mechanika: kritický součinitel intenzity napětí KIc

Zkoušky únavy tyčí a prutů

Dopravní a energetické technologie kladou zvláštní požadavky na bezpečnost produktů a z nich vyrobených součástí. Vlastnosti materiálu, jako životnost a vysokocyklová únava, které se určují na základě únavových zkoušek, mají často vliv na bezpečnost a jsou důležitým kritériem při výběru materiálu a konstrukci dílů. Vzorky se zkoušejí při cyklickém zatěžování, střídavým tahem a tlakem. Společnost ZwickRoell běžně nabízí stroje pro únavové zkoušky s elektromagnetickým pohonem až do 1 000 kN. Náš největší aktuálně používaný servohydraulický zkušební stroj zvládne zatížení až 5 000 kN.

  • Robustní servohydraulické systémy osvědčené v provozu
  • Robustní jednotky s rezonančním elektromagnetickým pohonem
  • Upínání vzorků pro veškeré související zkoušky
  • Řídicí a vyhodnocovací technologie vyvinutá, navržená a programovaná ve společnosti ZwickRoell

Zkoušky únavy tyčí a prutů v krutu

Chování výrobků kruhového průřezu v krutu je důležité při zkoušení materiálů. Pro statické zkoušky má společnost ZwickRoell v nabídce pohony, které v kombinaci se zkušebními stroji mohou na vzorek působit krouticím momentem. Je také možné superponovat více os zatížení a zkoušet materiál v závislosti na jeho použití. Pro únavové zkoušky při střídavém zatížení lze vysokofrekvenčním pulzátorem se speciálními zkušebními přípravky dosáhnout frekvence až přes 200 Hz. Využití principu rezonance znamená, že test je rychlý a díky extrémně nízké spotřebě energie i cenově výhodný. Výhody, které získáte, pokud pro zkoušky použijete systémy Vibrophore:

  • Přístroje a přípravky na míru
  • Rychlé provedení zkoušek
  • Nízká energetická náročnost
  • Téměř žádné nároky na údržbu

Produkty pro únavové zkoušky tyčí a ojnic

Zkoušení výztuží, betonářské oceli

Samotný beton má vysokou pevnost v tlaku. Jeho nižší pevnost v tahu se výrazně zvyšuje ocelovou výztuží. Betonářské oceli se vyrábí převážně v průměrech od cca 5 mm do cca 60 mm. Menší průměry se pak dále zpracovávají do sítí nebo mřížek, než se na místě zalijí betonem.

Zkoušení těchto žebírkových ocelí představuje zvláštní výzvu, protože kromě řezání na délku neprobíhá žádná další mechanická příprava vzorků.

Zkoušení výztuží, betonářské oceli
EN ISO 15630-1, ASTM E488, BS 4449
k Zkoušení výztuží, betonářské oceli
Zkoušení svařovaných sítí a mříží
ISO 15630-2
k Zkoušení svařovaných sítí a mříží

Produkty pro zkoušení betonářské oceli

Další typy zkoušek tyčí

Rázová zkouška kovových těles s vrubem podle Charpy
ISO 148-1
k Rázová zkouška kovových těles s vrubem podle Charpy
Zkouška rázem kovových materiálů metodou Charpy a Izod
ASTM E23
k Zkouška rázem kovových materiálů metodou Charpy a Izod

Pokud hledáte zkušební řešení, které by odpovídalo vašim požadavkům, kontaktujte nás.

Neváhejte a ozvěte se našim specialistům,

Rádi najdeme vhodné řešení na míru vašim potřebám.

Kontaktujte nás

Název Typ Velikost Ke stažení
Nahoru