Dynstat-taivutuskoe ja -iskutaivutuskoe

DIN 53435

DIN 53435 mukaista Dynstat-taivutuskoetta, Dynstat-iskutaivutuskoetta, ja lovetettua iskutaivutuskoetta käytetään muovisten komponenttien materiaaliominaisuuksien määrittämiseen.
Dynstat-taivutuskoe ja -iskutaivutuskoe DIN 53435 mukaisesti

Dynstat-taivutuskoe ja -iskutaivutuskoe DIN 53435 mukaisesti

Jos tilanpuutteen vuoksi ruiskuvaletuista osista kyetään irrottamaan vain suhteellisen pieniä näytteitä, Dynstat-testausmenetelmät tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia staattisten ja dynaamisten materiaaliominaisuuksien vertailuun, mistä on hyötyä etenkin laadunvalvonnassa ja tuotekehityksessä. DIN 53435 -standardit päivitettiin täysin vuonna 2017, ja DIN 53435 ja siihen läheisesti liittyvän standardin DIN 51230 sisällöt yhdistettiin. Standardia on myös yhtenäistetty muiden iskukokeiden standardien kanssa: Charpy-kokeiden ISO 179-1, Izod-kokeiden ISO 180ja testauslaitteita ja kalibrointia koskeva ISO 13802. Nämä standardit ovat nyt pitkälti yhteneviä ja ne on päivitetty uusimman tekniikan mukaisiksi. A-tyypin loven käyttö Dynstat-iskutaivutuskokeissa on lisätty uutena standardiin. Tätä lovityyppiä käytetään myös Charpy- ja Izod-standardeissa. Staattisia taivutuskokeita varten on lisätty mahdollisuus taivutustyökalun käyttöön, jossa on elektroninen vääntömomentin mittaus. Näissä kokeissa kerätty tarkka data ja nyt lisätyt lovityypit antavat vihjeitä siitä, mihin kaikkeen standardia tullaan mahdollisesti tulevaisuudessa soveltamaan.
DSC_DIN53435_zwicki_compressed

Dynstat-taivutuskoe

  • Dynstat-taivutuskoe on muodoltaan nelipistetaivutuskoe.
  • Uuden testaustyökalun ansiosta koe voidaan nyt suorittaa yhdellä koestuskoneella. Kiinnityspituudet kokeen alussa ovat 12 mm ja 2 mm. Tämä tarkoittaa, että menetelmä mahdollistaa vain 15 mm pitkien näytteiden testaamisen. Taivutusmuodonmuutos saadaan aikaan testaustyökalun kiertoliikkeen avulla. Testaustuloksena saadaan suurin kokeen aikana mitattu taivutusjännitys. Se lasketaan käyttäen taivutusmomenttia ja näytteen taivutusvastusta. Jos näyte ei murru ennen kuin se saavuttaa standardissa määritellyn Dynstat-taivutuskulman, mitataan taivutusjännitys tässä pisteessä.
  • Valmiiden valettujen osien materiaaliominaisuudet eroavat keskenään huomattavasti johtuen morfologisista vaikutuksista. Näitä voidaan mitata ja verrata tällä testausmenetelmällä.
  • Vertailumittaukset osoittavat, että edellisellä mittausmenetelmällä (vääntömomentin kohdistaminen heilurivarren avulla) saavutettiin hyvä yhdenmukaisuus käyttäen apuna elektronista vääntömomentin mittausta. Elektroninen vääntömomentin mittaaminen ja taivutuskulman tarkka yhdenmukainen kohdistaminen parantavat merkittävät mitattujen arvojen toistettavuutta.

Video Dynstat-taivutuskokeesta

00:10

Dynstat flexure test according to DIN 53435

testXpert III video capturing of of a Dynstat flexure test according to DIN 53435

Dynstat-iskutaivutuskoe, ja lovetettu iskutaivutuskoe

Dynstat-iskutaivutuskoe ja lovetettu iskutaivutuskoe ZwickRoell HIT5.5 P -iskuvasaralla ja Dynstat-työkalulla
Dynstat-iskutaivutuskoe
  • Dynstat iskutaivutuskoe suoritetaan Izod-kokeen tapaan pystysuuntaisilla näytteillä.
  • Testauslaitteena toimii ISO 13802 -mukainen iskuvasaralaite, joka on varustettu erityisellä kiinnittimellä ja Dynstat-iskuvasaralla.
  • Koe suoritetaan pienellä, vain 15 mm pitkällä näytteellä, jonka mitat ovat samat kuin Dynstat-taivutuskokeen näytteellä.
  • Koska iskulujuuden määrittäminen edellyttää näytteen murtumista, koe voidaan haurailla materiaaleilla suorittaa lovettomilla näytteillä. Joustavammat näytteet voidaan lovettaa testaamista varten.
  • Standardi tarjoaa mahdollisuuden U:n muotoisen Dynstat-loven (lovityyppi D) käyttöön, mikä mahdollistaa vertailtavuuden aiempien tulosten kanssa. Lovityyppi A lisättiin standardiin, koska sitä käytetään myös Charpy- ja Izod-iskulujuusmittauksissa, ja monilla laboratorioilla on siksi valmiina tämän tyyppisen loven tekemiseen tarvittavat laitteet. Lovityyppien D ja A tulokset olivat pitkälti yhteneviä PP- ja ABS-muoveilla. 
Ylös